قروه درجزين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قروه درجزين

تربتى مجاهد

تربتى مجاهد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي معدن | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فرامرزى

فرامرزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كبيرقراگوزلو سارا

كبيرقراگوزلو سارا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

زبان
عين آبادى

عين آبادى

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على بلندى

على بلندى

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عيوضى

عيوضى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غفرانى مساوات

غفرانى مساوات

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمديان جم

محمديان جم

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ترابى

ترابى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رسولى

رسولى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عطايى

عطايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى ماهر

احمدى ماهر

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خرقانى

خرقانى

مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

باستانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
6/8/2023 10:07:38 PM
Menu