نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نهاوند

بحيرايى محيا

بحيرايى محيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
سلگى ياسمن

سلگى ياسمن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
رضوى

رضوى

مديريت بازرگاني | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
منتظرلطف

منتظرلطف

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
محبى

محبى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
محمدحسينى

محمدحسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

6سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
قارئى

قارئى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
امينيان

امينيان

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سورى

سورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سليمانيان

سليمانيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خزلى

خزلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
معماريان

معماريان

مهندسي برق | دانشگاه ملاير | شبانه

6سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
روزبهانى

روزبهانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حاجيان

حاجيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

7سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مجتهدى

مجتهدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
گل پايگانى

گل پايگانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سياوشى رضا

سياوشى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سورى

سورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سيف

سيف

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
چاوارى

چاوارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اكبر پور اميرحسين

اكبر پور اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
روزبه محمدرضا

روزبه محمدرضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ظفرى

ظفرى

مديريت دولتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
گلپايگانى

گلپايگانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شهبازى پوريا

شهبازى پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زوراوند فراز

زوراوند فراز

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
يمينى

يمينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

امار | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سلگى احمدرضا

سلگى احمدرضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قياسى

قياسى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسينى كيا

حسينى كيا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سراقى

سراقى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
موميوند

موميوند

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جلالوند

جلالوند

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بايره

بايره

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كرد

كرد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
روزبهانى الناز

روزبهانى الناز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
چهاردولى

چهاردولى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على بخشى

على بخشى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيف

سيف

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دارائى

دارائى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | شبانه

4سال کانونی / 38 آزمون

زبان
على بخشى

على بخشى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خدارحمى

خدارحمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قياسوند

قياسوند

فيزيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هراتى

هراتى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كاظمى محمدصالح

كاظمى محمدصالح

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فريادرس

فريادرس

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ظفرى

ظفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسن كاويار رضا

حسن كاويار رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ايمانى فر محمد

ايمانى فر محمد

مديريت مالي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سلوكى

سلوكى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ده پهلوان

ده پهلوان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مهندسي برق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عشوندى

عشوندى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كاظمى گودرز

كاظمى گودرز

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شهبازى اميرحسين

شهبازى اميرحسين

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پاى برجاى

پاى برجاى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احدى پور

احدى پور

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جلالوند

جلالوند

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

مهندسي دريا | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ساكى محمد

ساكى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سياوشى

سياوشى

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فلك الدين لرستان

فلك الدين لرستان

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سياوشى

سياوشى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
روزبهانى

روزبهانى

مهندسي صنايع | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جهانيان

جهانيان

فيزيک | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سياه وشى

سياه وشى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جهانيان

جهانيان

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فراشى

فراشى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على آقايى

على آقايى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خويشوند

خويشوند

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مومى وند فرد

مومى وند فرد

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فريادرس

فريادرس

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدوند فاطمه

احمدوند فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زمانيان

زمانيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساكى

ساكى

مهندسي شيمي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كوليوند

كوليوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

ايمني صنعتي | دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مالمير نعمان

مالمير نعمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسى وند

موسى وند

مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عمرائى

عمرائى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي معماري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سراغى

سراغى

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيراوند

شيراوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مالمير

مالمير

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ظفرى

ظفرى

شيمي محض | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جلالوند

جلالوند

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گندم گون

گندم گون

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قياسى

قياسى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
افراسيابى

افراسيابى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قضاوت

قضاوت

فيزيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

مهندسي نفت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كامياب فر

كامياب فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فريادرس

فريادرس

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اعظميان

اعظميان

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
شهبازى

شهبازى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شجاعيان

شجاعيان

زبان روسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
خرمى عليرضا

خرمى عليرضا

ارتباطتصويري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
ظفرى

ظفرى

طراحي صنعتي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
6/8/2023 10:48:03 PM
Menu