شهرك مهاجران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهرك مهاجران

مويد

مويد

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
شهنازى

شهنازى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى خورزنى

محمدى خورزنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ثامرى

ثامرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جاويدنيا

جاويدنيا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مديريت دولتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
6/5/2023 10:56:08 AM
Menu