ديواندره

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ديواندره

مرادى

مرادى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

زبان
عظمى عادل

عظمى عادل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت ديواندره

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
الماسى اديب

الماسى اديب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قادريان

قادريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رزم پوش

رزم پوش

علوم قران وحديث | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نريمانى شكيلا

نريمانى شكيلا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

4سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
امينى

امينى

علوم ورزشي | مجتمع اموزش عالي فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نوربخش محسن

نوربخش محسن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سبزى

سبزى

گياه پزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدى ياسين

محمدى ياسين

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فضلى مهرشاد

فضلى مهرشاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دست نشان

دست نشان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمى زاده

سليمى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى پيمان

محمدى پيمان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
درخوش حميد

درخوش حميد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فتحى عايشه

فتحى عايشه

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

صنايع دستي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
شيخ مرادى انيسه

شيخ مرادى انيسه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهربان زاده

مهربان زاده

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يگانه

يگانه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
آب رود

آب رود

زمين شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/31/2023 4:40:55 AM
Menu