دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دهگلان

تركمندى دانيال

تركمندى دانيال

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي کردستان

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
رحيمى دهگلان

رحيمى دهگلان

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قادرمرزى

قادرمرزى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
حبيبى پارسا

حبيبى پارسا

جامعه شناسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ساعدى رضا

ساعدى رضا

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي کردستان

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خالديان

خالديان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان محل خدمت سريش آباد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رنجبر خودلان

رنجبر خودلان

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدى جمشيد

محمدى جمشيد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خدامرادى

خدامرادى

صنايع دستي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدى متين

محمدى متين

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمديان دهگلان

محمديان دهگلان

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زارعى سينا

زارعى سينا

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
يدالهى

يدالهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

فقه وحقوق شافعي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عزتى

عزتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جوان مردى

جوان مردى

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ذوالقدرى

ذوالقدرى

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خالديان

خالديان

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
5/31/2023 2:08:35 PM
Menu