كامياران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كامياران

مارابى

مارابى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شفيعى بى ابرى

شفيعى بى ابرى

علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قربانى صديق

قربانى صديق

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت سرواباد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نديمى حميد

نديمى حميد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت بانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان محل خدمت کلاترزان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مردوخى هانيه

مردوخى هانيه

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
نصرى

نصرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت کامياران

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صادقى سبحان

صادقى سبحان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت سرواباد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كولانى

كولانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قلعه شاخانى

قلعه شاخانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مردوخى اميد

مردوخى اميد

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شيروانى

شيروانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فاتحى

فاتحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پيرمرادى

پيرمرادى

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شيروانى

شيروانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مجيدآبادى

مجيدآبادى

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت مريوان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عبيدى

عبيدى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مرادحاصلى

مرادحاصلى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
قلعه شاخانى

قلعه شاخانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

زبان وادبيات کردي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
روحانى

روحانى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاپورى

شاپورى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيكار

پيكار

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادى دولت آبادى

مرادى دولت آبادى

شيمي محض | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مجيدى

مجيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساعد موچشى

ساعد موچشى

جامعه شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باغى

باغى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قلوزى

قلوزى

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كهريزى عاطفه

كهريزى عاطفه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساعد موچشى

ساعد موچشى

فقه وحقوق شافعي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خرمى

خرمى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرادى چشمه بادى

مرادى چشمه بادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رزلانسرى

رزلانسرى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صحرايى

صحرايى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مجيدى كيا

مجيدى كيا

جامعه شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حقه مينا

حقه مينا

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 9:55:43 PM
Menu