قروه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قروه

كرمى

كرمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

7سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
امانى

امانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
رستمى محمدرضا

رستمى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
هدايت

هدايت

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ميمنت آبادى

ميمنت آبادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
دهنوى

دهنوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدى على

محمدى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسن بيگى

حسن بيگى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
طهماسبى كيميا

طهماسبى كيميا

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
آئينى امير حسين

آئينى امير حسين

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي نفت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
خادمى

خادمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
گنجى محمد

گنجى محمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
فدائى

فدائى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ضيايى

ضيايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
معظمى

معظمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمديانى وريا

محمديانى وريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدى راشد

احمدى راشد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اعظمى

اعظمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قائم پناه فائزه

قائم پناه فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت قروه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده محدثه

ابراهيم زاده محدثه

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
دهقانى محمد رضا

دهقانى محمد رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت قروه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دره وزمى

دره وزمى

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
چراغى

چراغى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحمانپور

رحمانپور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خالديان

خالديان

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فلاحى

فلاحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحمان پور

رحمان پور

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عبدالملكى محمد مهدى

عبدالملكى محمد مهدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفره

صفره

علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طهماسبى

طهماسبى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خداويسى نسا

خداويسى نسا

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يارعلى

يارعلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خدايارى عليوردى

خدايارى عليوردى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صيد محمدى

صيد محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميركى روح اله

ميركى روح اله

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فهيم پور

فهيم پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فهيم پور

فهيم پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرهادى امير حسين

فرهادى امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستمى زهره

رستمى زهره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خارا

خارا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يارعلى

يارعلى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نامور

نامور

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ده ده جانى

ده ده جانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دشنگى

دشنگى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهنوى

دهنوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بودلائى

بودلائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مالكى

مالكى

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هدايتى

هدايتى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كلوندى

كلوندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مالكى

مالكى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

جغرافيا | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فتاحى

فتاحى

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قره باغى

قره باغى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كرم پور

كرم پور

صنايع دستي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
مرادى

مرادى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
سنگين آبادى

سنگين آبادى

مهندسي معدن | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

ارتباطتصويري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

هنر
احمدى

احمدى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست فناوري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كاويان

كاويان

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مهندسي معدن | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم مهندسي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مخدومى

مخدومى

زمين شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
درويشى سينا

درويشى سينا

صنايع دستي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
اعظمى

اعظمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فعله گرى

فعله گرى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بابائى

بابائى

مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/31/2023 2:30:24 PM
Menu