بندرتركمن

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بندرتركمن

آرميده كيميا

آرميده كيميا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
خواجه

خواجه

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نيك پور

نيك پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جرجانى

جرجانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
استادى كم

استادى كم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهماندوست

مهماندوست

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرادزاده كر

مرادزاده كر

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
برتيمار

برتيمار

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فولادشكن

فولادشكن

مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 41 آزمون

زبان
شاكرى

شاكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ايمرى

ايمرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پيرقلى زاده كلته

پيرقلى زاده كلته

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كوثرى

كوثرى

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قره جه

قره جه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پيغان

پيغان

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اوده اميرمحمد

اوده اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گرگانى

گرگانى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
انصارى فر

انصارى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بيرامى

بيرامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ائيلى پور

ائيلى پور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
توماج

توماج

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت گاليکش

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كرقارقى اسحاق

كرقارقى اسحاق

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پنق

پنق

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قزل

قزل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كلته

كلته

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اونق يعقوب

اونق يعقوب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت گنبدکاووس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كر‌

كر‌

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فيضى

فيضى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرابى

ميرابى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيسانى

نيسانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پناهى فرزانه

پناهى فرزانه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يلقى

يلقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كم‌

كم‌

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عادل

عادل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خواجه

خواجه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اونق

اونق

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پريزن

پريزن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كر‌

كر‌

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گل‌

گل‌

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اونق

اونق

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمودى كر

محمودى كر

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهبودنيا

بهبودنيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شادكام

شادكام

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معظمى

معظمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توماج پور

توماج پور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كمى

كمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پلم

پلم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ساريخانى

ساريخانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چالاك مدينه

چالاك مدينه

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عادلدوست

عادلدوست

اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قرنجيك

قرنجيك

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بخشى زاده

بخشى زاده

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پاريخى

پاريخى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 9:25:11 PM
Menu