خرم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خرم آباد

احمد پور

احمد پور

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت دوره

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

5سال کانونی / 98 آزمون

زبان
طهماسبى

طهماسبى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
بارانى بيرانوند

بارانى بيرانوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ملكيان محمدمهدى

ملكيان محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
خدابخشى

خدابخشى

کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
على پناهيان

على پناهيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
غلامى نوشين

غلامى نوشين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
امرايى

امرايى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت اليگودرز

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رحمتى مطلق

رحمتى مطلق

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت کوهدشت

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
روزبهانى

روزبهانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نعمتى هنم

نعمتى هنم

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
كلاهى شايان

كلاهى شايان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رشنو

رشنو

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حيدرى چگنى

حيدرى چگنى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت نوراباد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شامرادى الهه

شامرادى الهه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شاكرمى

شاكرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
كيارش

كيارش

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رستمى نژاد

رستمى نژاد

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دريكوندى فاطمه

دريكوندى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شيراوند فاطمه

شيراوند فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سلاحورزى مهديه

سلاحورزى مهديه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
دلفان

دلفان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حاجى خانى

حاجى خانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اسدى فرد

اسدى فرد

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پيرحياتى

پيرحياتى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدخانى

محمدخانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ايمانى رضا

ايمانى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نصرتى موموندى فاطمه

نصرتى موموندى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهديان فرد نازنين

مهديان فرد نازنين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ساكى نژاد

ساكى نژاد

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسماعيل وند

اسماعيل وند

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آرمين كوثر

آرمين كوثر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پاخيره زن

پاخيره زن

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمودوند بهناز

محمودوند بهناز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حياتى هستى

حياتى هستى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دريكوند

دريكوند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسينى چگنى

حسينى چگنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت اليگودرز

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جودكى

جودكى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رشنو تارا

رشنو تارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ناطقى

ناطقى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نجفوند دريكوند

نجفوند دريكوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسنوند حانيه

حسنوند حانيه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
موسيوند

موسيوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارعى الوار

زارعى الوار

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سبزوارى

سبزوارى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سپه وندى

سپه وندى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بگرى

بگرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسدى اصل

اسدى اصل

علوم سياسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

زمين شناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمد نيائى امين

محمد نيائى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرهادپور

فرهادپور

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ابراهيمى آهنگران

ابراهيمى آهنگران

اقتصاد | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسدزاده

اسدزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت اليگودرز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دريكوند

دريكوند

مهندسي برق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سعادتمند اميرحسين

سعادتمند اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت اليگودرز

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كرمى چگنى

كرمى چگنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سلاطى

سلاطى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آروان

آروان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
يارمحمدى گردكان

يارمحمدى گردكان

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شفيع پور

شفيع پور

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت الشتر

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بارانى بيرانوند

بارانى بيرانوند

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ولى پور

ولى پور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
يوسفوند

يوسفوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كرككار

كرككار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زيدى دولتشاه

زيدى دولتشاه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جمشيديان

جمشيديان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفريان

جعفريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آزادى زهرا

آزادى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پوررشنو محمدرضا

پوررشنو محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سميعى فرد

سميعى فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دريكوندى

دريكوندى

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

6سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرهادى نژاد

فرهادى نژاد

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فياض

فياض

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نادى

نادى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دريكوند

دريكوند

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | محروم-بومي لرستان

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اشتابى

اشتابى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عالى نژاديان

عالى نژاديان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ياوريان

ياوريان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت خرم آباد وسپيددشت

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گودرزيان آناهيتا

گودرزيان آناهيتا

حقوق | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ساروقى

ساروقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت کوهدشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على پور مرادى

على پور مرادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

علوم تربيتي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ياراحمدى

ياراحمدى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صيدى

صيدى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
جانى پور رباطى

جانى پور رباطى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كوشكى

كوشكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
بيرانوند

بيرانوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريدى

مريدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
بيرانوند

بيرانوند

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دريكوند

دريكوند

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قربانى چگنى رضوان

قربانى چگنى رضوان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 34 آزمون

زبان
نواخواه

نواخواه

علوم تربيتي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شادادى جوبى

شادادى جوبى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شفيع پور

شفيع پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روزبهانى

روزبهانى

علوم تربيتي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كمالوند

كمالوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پورمحمدى

پورمحمدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جوادى مقدم

جوادى مقدم

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شمس بيرانوند

شمس بيرانوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محسنى گرامى

محسنى گرامى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پيريائى

پيريائى

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
برزوئى بازگير

برزوئى بازگير

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
انصارى

انصارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
توسلى زاده

توسلى زاده

زبان روسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
فلاوند

فلاوند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

ايمني صنعتي | دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباسى بسطامى

عباسى بسطامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
موسى پور

موسى پور

زبان وادبيات عربي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
دالوند

دالوند

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سليمان پور

سليمان پور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كشورى نيا

كشورى نيا

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
منصفى

منصفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اصل مرز

اصل مرز

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بيرانوند

بيرانوند

زبان وادبيات عربي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اتابك

اتابك

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

زيست شناسي گياهي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
بساطى نظرى

بساطى نظرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضوانى راد

رضوانى راد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قاسم نيا

قاسم نيا

مهندسي مکانيک | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جانى پور

جانى پور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عبدى پور

عبدى پور

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على پور

على پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دريكوندى

دريكوندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

حسابداري | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسنوند

حسنوند

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حيدرى متين

حيدرى متين

گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرج پور عليرضا

فرج پور عليرضا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهاروند اميررضا

بهاروند اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خاورى

خاورى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهرهى

بهرهى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
منظمى مطلق مهدى

منظمى مطلق مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

مهندسي برق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دمرادى

دمرادى

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هادوى

هادوى

علوم کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى مطلق

محمدى مطلق

زيست شناسي گياهي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
چراغى شكوفه

چراغى شكوفه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
موموندى

موموندى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سپهوند

سپهوند

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرج الهى مقدم

فرج الهى مقدم

علوم سياسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دريكوند

دريكوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شمس خرم آبادى

شمس خرم آبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت دوره

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گيوكى

گيوكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت ازنا

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت بروجرد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يگانه احمدى

يگانه احمدى

مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شرفى مفرد

شرفى مفرد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

رياضيات وکاربردها | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پاپى

پاپى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طراحانى

طراحانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قنادى پرديس

قنادى پرديس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بگرى

بگرى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سرمستى عليرضا

سرمستى عليرضا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حاتمى منش

حاتمى منش

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
توفيقى على

توفيقى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهار

بهار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حافظى

حافظى

مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دلفان

دلفان

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ملكى

ملكى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتحى بيرانوند

فتحى بيرانوند

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى فر

هاشمى فر

اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كمالوند

كمالوند

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهرامى شلكه

بهرامى شلكه

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يوسفوند

يوسفوند

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيرى زاده

پيرى زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بازگير

بازگير

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گوهرى

گوهرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سپهوندى

سپهوندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ماجدى نيا

ماجدى نيا

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ده نورى

ده نورى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رشيدى شكوه

رشيدى شكوه

مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قلاوند

قلاوند

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كريم پور

كريم پور

زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
منتى رشنو

منتى رشنو

جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دالوند

دالوند

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كشورى پاپى

كشورى پاپى

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
برزوئى

برزوئى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كلانى

كلانى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شفيع نژاد سياوش

شفيع نژاد سياوش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاجى لو احمد

حاجى لو احمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دريكوند

دريكوند

مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اورنگى

اورنگى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كلانترى

كلانترى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
چنگايى

چنگايى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مدهنى

مدهنى

علوم تربيتي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جهانى چگنى

جهانى چگنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهزاد

بهزاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عليخانى فرادنبه

عليخانى فرادنبه

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهاروندى

بهاروندى

مهندسي شيمي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پيله وران

پيله وران

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كشورى

كشورى

فيزيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امجدى

امجدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرزائى نژاد

ميرزائى نژاد

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

گياه پزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عينى نرگسه

عينى نرگسه

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سعادت پور

سعادت پور

علوم سياسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
درياب

درياب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حكيمى مقدم

حكيمى مقدم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لطيفى

لطيفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
عباسى شاكرمى

عباسى شاكرمى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دالوندفر

دالوندفر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مراديان الوار

مراديان الوار

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
سلاطى

سلاطى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهرنسب

مهرنسب

شيمي محض | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي طبيعت|دانشگاه لرستان -خرم اباد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرم نژاد كرم اله

كرم نژاد كرم اله

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
داوودى زاده

داوودى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدى قلايى

عبدى قلايى

حسابداري | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مديرى

مديرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهرام نژاد

بهرام نژاد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نقى بيرانوند

نقى بيرانوند

علوم سياسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمد زاده

محمد زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضايى مهر

رضايى مهر

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فيروزاباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدالهى

اسدالهى

باستان شناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سپهوند

سپهوند

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ولدى

ولدى

مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پوريان

پوريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نقدى سپهوند

نقدى سپهوند

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امامى

امامى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
والى زاده

والى زاده

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بازگير

بازگير

امار | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هادوى چگنى

هادوى چگنى

فيزيک | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

شيمي محض | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اروان ارشاد

اروان ارشاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبرى رضا

قنبرى رضا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
امرائى

امرائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بيگى نصيرى

بيگى نصيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تارا

تارا

مهندسي برق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كشورى پاپى

كشورى پاپى

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ايمانى

ايمانى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مال اسد

مال اسد

مهندسي بهره برداري راه اهن | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي معماري | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاظميان بازوند

كاظميان بازوند

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدى پور

عبدى پور

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سپهوند

سپهوند

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صفربيرانوند

صفربيرانوند

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رشنو

رشنو

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى بيرانوند

كريمى بيرانوند

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيلاو

نيلاو

علوم سياسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عباس نژاد

عباس نژاد

علوم ومهندسي اب | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
معتمدى

معتمدى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه لرستان -خرم اباد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مينايى

مينايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرم نيا

كرم نيا

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ياراحمدى

ياراحمدى

مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زمانى نصرتى

زمانى نصرتى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خردمند

خردمند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

مهندسي برق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدرى مهكى

حيدرى مهكى

باستان شناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كاكولوند

كاكولوند

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شفيعى مريم

شفيعى مريم

سينما | دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
غلامى

غلامى

علوم قضايي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مداح الحسينى

مداح الحسينى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رسولى

رسولى

مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شير پى

شير پى

اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خورشيدوند

خورشيدوند

زمين شناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاهوردى

شاهوردى

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رستمى والا

رستمى والا

مهندسي پليمر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بيگلرى

بيگلرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهقانى مهر

دهقانى مهر

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
موسى پور

موسى پور

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فلاحى اصل

فلاحى اصل

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مرادعليوند بهاروندى

مرادعليوند بهاروندى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
روميانى

روميانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
توكلى نيا

توكلى نيا

مهندسي برق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فلاح پور

فلاح پور

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حاتمى سرنجه

حاتمى سرنجه

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نادرى خواه

نادرى خواه

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

جغرافيا | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فرهادى نيا

فرهادى نيا

هنراسلامي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
طولابى

طولابى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خدا بخشى

خدا بخشى

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مديريت صنعتي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بداق

بداق

مهندسي طبيعت | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نورحجاب

نورحجاب

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
كاكاوندى

كاكاوندى

امار | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/10/2023 8:47:54 PM
Menu