قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قلعه گنج

حيدرى چاه باغى

حيدرى چاه باغى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نژاد ظهيرى

نژاد ظهيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
ميردادى پور

ميردادى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غلامى گلوئى

غلامى گلوئى

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
گل محمدى

گل محمدى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

فرش|دانشگاه شهرکرد

3سال کانونی / 42 آزمون

هنر
موريان زاده نرگس

موريان زاده نرگس

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دستجردى راضيه

دستجردى راضيه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شكرى پور

شكرى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مرداس زاده

مرداس زاده

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شهدوستى

شهدوستى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رمشكى احمد

رمشكى احمد

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
راه پيما

راه پيما

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رمشكى

رمشكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بينا

بينا

جغرافيا | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رمشكى زينب

رمشكى زينب

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مباركى زاده بونگ

مباركى زاده بونگ

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمودزاده

محمودزاده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پورمحمدى

پورمحمدى

جغرافيا | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
غلامى رمشك

غلامى رمشك

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شكرى پور

شكرى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شهدوستى

شهدوستى

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
دادخدائى پور

دادخدائى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرادى گجگ

مرادى گجگ

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دستكردى منوجان

دستكردى منوجان

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بازگير

بازگير

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه ولايت -ايرانشهر

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
درويشى كهورزيرى

درويشى كهورزيرى

صنايع دستي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
نارويى نژاد

نارويى نژاد

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خوبيارى چاه نصير

خوبيارى چاه نصير

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پالش

پالش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمدى كهنعلى

احمدى كهنعلى

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رگام

رگام

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كامرانى

كامرانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ريگى نژاد

ريگى نژاد

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بيت اللهى

بيت اللهى

جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شمس الدينى

شمس الدينى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پاى بست

پاى بست

علوم سياسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پاى بست

پاى بست

علوم سياسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چترزرين

چترزرين

مطالعات خانواده | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فلاحى شاه آباد

فلاحى شاه آباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

مهندسي عمران | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دستجردى

دستجردى

مهندسي صنايع | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امينى نژاد

امينى نژاد

شيمي کاربردي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودى نژاد

محمودى نژاد

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرداس زاده ابراهيم

مرداس زاده ابراهيم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
برسم پور

برسم پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بامرى آهوان

بامرى آهوان

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پاكروئى

پاكروئى

جغرافيا | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كريمى خواه

كريمى خواه

مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايرج زاده

ايرج زاده

مديريت دولتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دارابى

دارابى

اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شهدادى كلات

شهدادى كلات

حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فلاحى شاه آباد

فلاحى شاه آباد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فلاحى زاده

فلاحى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهرامى مقدم

بهرامى مقدم

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهدوستى دهنو

شهدوستى دهنو

جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى كهنعلى

احمدى كهنعلى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه جيرفت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى زاده

حيدرى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
احمدى فر

احمدى فر

زبان وادبيات فارسي | دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ماندگارى

ماندگارى

مهندسي صنايع | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جام گوهرى

جام گوهرى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حيدرى كهن

حيدرى كهن

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رئيسى سر

رئيسى سر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فلاحى شاه اباد

فلاحى شاه اباد

حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/29/2023 11:22:28 AM
Menu