رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رودبار

محمدعلى زابلى

محمدعلى زابلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مرادى ابوذر

مرادى ابوذر

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مرادى زاده زينب

مرادى زاده زينب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
پور درويشيان

پور درويشيان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عزيزى نيا

عزيزى نيا

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بيلرى

بيلرى

مهندسي برق | دانشگاه جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رئيسى نمداد

رئيسى نمداد

گياه پزشکي|دانشگاه جيرفت

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسنى راز سلمان

حسنى راز سلمان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رخشائى

رخشائى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پاى بست

پاى بست

مهندسي برق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بامرى خواه

بامرى خواه

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بالاور

بالاور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمدى خواه

محمدى خواه

زبان وادبيات عربي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه

4سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فلاحى شاه اباد

فلاحى شاه اباد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اندرخورد

اندرخورد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بادنوا

بادنوا

مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زابلى

زابلى

مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حيدرزاده

حيدرزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ده ميرى جاز

ده ميرى جاز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فلاحى شاه اباد

فلاحى شاه اباد

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بامرى نيا

بامرى نيا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رستمى بيژن اباد

رستمى بيژن اباد

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
براهوئى

براهوئى

علوم قران وحديث | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

علوم قران وحديث | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حبيب

حبيب

مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عليزاده ميرى

عليزاده ميرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
غزوى

غزوى

مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سالار كريمى

سالار كريمى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رئيسى نيا شاه اباد

رئيسى نيا شاه اباد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
گنجى

گنجى

جغرافيا | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حيدريان پورخارى

حيدريان پورخارى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سالمى

سالمى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اسماعيلى پور

اسماعيلى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بامرى خواه

بامرى خواه

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زبردست

زبردست

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رويدل

رويدل

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضائى كهن

رضائى كهن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
على احمدى

على احمدى

جامعه شناسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ياراللهى

ياراللهى

علوم قران وحديث | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسنى جاز

حسنى جاز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سابكى نژاد

سابكى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميرى ناروئى

اميرى ناروئى

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
راوند

راوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خادم

خادم

شيمي محض|دانشگاه زابل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آسيابر

آسيابر

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عباسى زهكلوت

عباسى زهكلوت

تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
موريان زاده

موريان زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/3/2023 2:08:43 AM
Menu