سيرجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سيرجان

مداحى

مداحى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

10سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
نجم الدينى فاطمه

نجم الدينى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
حافظى قهستانى مطهره

حافظى قهستانى مطهره

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

9سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت بافت

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
محياپورلرى

محياپورلرى

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

زبان
ساردوئى نسب

ساردوئى نسب

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
بركول

بركول

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
خضرى پريسا

خضرى پريسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نادرى پور

نادرى پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
محمودآبادى

محمودآبادى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
پورجعفرآبادى

پورجعفرآبادى

مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شول

شول

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
قمى

قمى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قاسمى نژادرائينى

قاسمى نژادرائينى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
شهريارى پور

شهريارى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دهقانى پور

دهقانى پور

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مسعودفر

مسعودفر

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نورمندى پور

نورمندى پور

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خالقى نژاد ماهانى محمدمهدى

خالقى نژاد ماهانى محمدمهدى

مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
پورامينائى

پورامينائى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آباده اى

آباده اى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت جيرفت

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زاهدى راد

زاهدى راد

اقتصادکشاورزي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احمدى زارعى محمدعلى

احمدى زارعى محمدعلى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
خيرمند پاريزى

خيرمند پاريزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمود آبادى

محمود آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
محمودآبادى

محمودآبادى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
معصومى فر عرفان

معصومى فر عرفان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
ملك پور

ملك پور

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
ميرشاهى

ميرشاهى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جعفرآقائى

جعفرآقائى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مداحى

مداحى

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
مكى آبادى سجاد

مكى آبادى سجاد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
عباسيان ميمند

عباسيان ميمند

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شاهدادى

شاهدادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
شهبا

شهبا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

زبان
نجمى نيا

نجمى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تانوردى نسب

تانوردى نسب

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فارسى نژاد

فارسى نژاد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت رابر

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ضيا شهابى

ضيا شهابى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قاسمى نژاد رائينى

قاسمى نژاد رائينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ده يادگارى

ده يادگارى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
خضريان

خضريان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حمزه نژاد

حمزه نژاد

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سردارى پور هانيه

سردارى پور هانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مجيبى على

مجيبى على

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
زيدآبادى نژاد على

زيدآبادى نژاد على

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
خواجوئى نژاد قرائى

خواجوئى نژاد قرائى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مسلمى زاده

مسلمى زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ستوده نيا حسين آبادى

ستوده نيا حسين آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
فيروز آبادى

فيروز آبادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صادقى نژاد پاريزى

صادقى نژاد پاريزى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محمود آبادى

محمود آبادى

مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
احمدى على

احمدى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده آشينى

اسمعيل زاده آشينى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شيرزاد

شيرزاد

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عباسى قرائى

عباسى قرائى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نصرت آبادى

نصرت آبادى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
‌باج

‌باج

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابراهيمى كرانى

ابراهيمى كرانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسمى نژادرائينى

قاسمى نژادرائينى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شهيدى

شهيدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ستوده نيا كرانى

ستوده نيا كرانى

جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
شيبانى تذرجى

شيبانى تذرجى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جانى پور

جانى پور

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
صفرى رودبار زهرا

صفرى رودبار زهرا

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خراسانى اسمعيلى

خراسانى اسمعيلى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رضوانى پور

رضوانى پور

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
پورفريدونى

پورفريدونى

روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حكيمى نسب

حكيمى نسب

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمودآبادى

محمودآبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پورسيديحيى

پورسيديحيى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
بركول

بركول

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
امانى لرى

امانى لرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد رائينى

قاسمى نژاد رائينى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محياپورلرى نگين

محياپورلرى نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زيدآبادى نژاد حجت

زيدآبادى نژاد حجت

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آجاكه

آجاكه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دهقانى پور

دهقانى پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
گلپايگانى

گلپايگانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

4سال کانونی / 41 آزمون

زبان
نصرت آبادى

نصرت آبادى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خواجوئى كوه پنجى

خواجوئى كوه پنجى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سليمان نزاد

سليمان نزاد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
برزگرپاريزى

برزگرپاريزى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سرورى

سرورى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ذاكرى نژاد

ذاكرى نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پورحسينى

پورحسينى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمود آبادى

محمود آبادى

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اسمعيل پورسعادت آبادى عليرضا

اسمعيل پورسعادت آبادى عليرضا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پويامهر

پويامهر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عسكرپور

عسكرپور

فلسفه | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
خواجه سليمى

خواجه سليمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مشهدى

مشهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد رائينى

قاسمى نژاد رائينى

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
تقوى سوخته چالى فرزانه

تقوى سوخته چالى فرزانه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مكى آبادى

مكى آبادى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

زبان
سلاجقه

سلاجقه

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ايران نژادپاريزى

ايران نژادپاريزى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زينلى

زينلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قهستانى منش

قهستانى منش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عابدى پور محمدمهدى

عابدى پور محمدمهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كيوان

كيوان

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سياه كوهى

سياه كوهى

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عرب قهستانى

عرب قهستانى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهسوارى پور

شهسوارى پور

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نژادمنسارى

نژادمنسارى

مهندسي عمران | دانشگاه جيرفت | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نجفى پاريزى قائم

نجفى پاريزى قائم

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خواجوئى نژاد

خواجوئى نژاد

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباسى قرائى

عباسى قرائى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى زيدآبادى

حسينى زيدآبادى

گياه پزشکي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ابراهيمى نسب شهربابكى مهدى

ابراهيمى نسب شهربابكى مهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خوبيارى

خوبيارى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حيدرى قرائى

حيدرى قرائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فيروزآبادى

فيروزآبادى

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آكار

آكار

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قربان زاده ديزجى

قربان زاده ديزجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طاهرى پور

طاهرى پور

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بلوردى

بلوردى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دشتبانى

دشتبانى

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

مهندسي پزشکي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ارجمند

ارجمند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نهاوندى پاريزى

نهاوندى پاريزى

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بهرامن

بهرامن

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاتحى

فاتحى

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مصلائى

مصلائى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
چراغى پور

چراغى پور

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جهانشاهى نگين

جهانشاهى نگين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نورمندى پور

نورمندى پور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كوركى نژادقرائى

كوركى نژادقرائى

مهندسي معدن | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قويدل موردينى

قويدل موردينى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسدپور

اسدپور

زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پرنيان

پرنيان

جامعه شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شمسى گوشكى

شمسى گوشكى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدزمانى افشار

محمدزمانى افشار

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كريمى نسب

كريمى نسب

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ميرزاپورزارع

ميرزاپورزارع

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رفعتى

رفعتى

مهندسي معدن | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سلمانى

سلمانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
تانوردى نسب

تانوردى نسب

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خراسانى

خراسانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسماعيلى مقدم

اسماعيلى مقدم

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فقيهى

فقيهى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خنجرى مسعود

خنجرى مسعود

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صالحى سيرجانى

صالحى سيرجانى

مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ايران نژادپاريزى

ايران نژادپاريزى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ياراحمدى قرائى

ياراحمدى قرائى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پوراحمدى

پوراحمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
روح الامينى

روح الامينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيوانى هفشجانى

كيوانى هفشجانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بلوردى

بلوردى

مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شريف پور

شريف پور

مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمودآبادى

محمودآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مجيدى پاريزى

مجيدى پاريزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت بردسير

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محياپورلرى

محياپورلرى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نجمى دولت آبادى

نجمى دولت آبادى

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرشكارپور

ميرشكارپور

فيزيک مهندسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محبوبى زاده

محبوبى زاده

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خواجوئى نژاد

خواجوئى نژاد

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي معدن | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسدى زيدآبادى

اسدى زيدآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كشت كار

كشت كار

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضائى پور

رضائى پور

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
عطاجعفرى

عطاجعفرى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عابدى پور

عابدى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
محمودآبادى

محمودآبادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رشيدى على

رشيدى على

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آباده

آباده

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روح الامينى

روح الامينى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كامرانى

كامرانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نژادمنسارى

نژادمنسارى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانشمند

دانشمند

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زلفى پاريزى

زلفى پاريزى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
‌آژ

‌آژ

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهيادگارى

دهيادگارى

صنايع دستي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
پى سپر

پى سپر

مترجمي زبان عربي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسكندرى نسب

اسكندرى نسب

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بنيات پور

بنيات پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آذرپيرا

آذرپيرا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتحى زاده

فتحى زاده

بهداشت موادغذايي | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلستانى

گلستانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاح باغابرى

فلاح باغابرى

شيمي محض | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانشاهى مهديه

جهانشاهى مهديه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عطائى پور

عطائى پور

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

فرش | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
فيروزآبادى

فيروزآبادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محياپورلرى

محياپورلرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرزائى مكى آبادى

ميرزائى مكى آبادى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى پور

محمدى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسعودى پور

مسعودى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضوى نسب

رضوى نسب

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بازمانده

بازمانده

گياه پزشکي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع منصورى

زارع منصورى

فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجمى دولت آبادى

نجمى دولت آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جعفرى راد

جعفرى راد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسى قرائى

عباسى قرائى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سدادى پاريزى

سدادى پاريزى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى پور

احمدى پور

زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساردوئى نسب پيمانه

ساردوئى نسب پيمانه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امجدى فر

امجدى فر

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گرگينى

گرگينى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
عباسى نسب لرى

عباسى نسب لرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بابوردى

بابوردى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مديريت بازرگاني | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسدى زيدآبادى

اسدى زيدآبادى

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ملك محمدى

ملك محمدى

زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خضرى پور

خضرى پور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت فارياب

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قدردانى پاريزى

قدردانى پاريزى

مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زيورى پورسيرجانى

زيورى پورسيرجانى

مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمودآقائى

محمودآقائى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورخسروانى

پورخسروانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شاهمرادى پورگسمونى

شاهمرادى پورگسمونى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شكوهى نژاد

شكوهى نژاد

امار | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بنى اسدى

بنى اسدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ساوه

ساوه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شول

شول

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خوارزمى

خوارزمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دريابيگى سليمى

دريابيگى سليمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رفعتى

رفعتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

علوم کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آذرخرداد

آذرخرداد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسدخانى پور

اسدخانى پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خواجوئى نژاد

خواجوئى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسدى زيدآبادى

اسدى زيدآبادى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيگلرى پناه

بيگلرى پناه

فيزيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لرى نيا كرانى

لرى نيا كرانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فريدونى پور

فريدونى پور

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسمى پورافشار

قاسمى پورافشار

مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
روح الامينى

روح الامينى

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شاه حيدرى پور

شاه حيدرى پور

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علوى

علوى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باژن

باژن

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خواجوئى همسريشى

خواجوئى همسريشى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شيبانى تذرجى

شيبانى تذرجى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بختيارى نرجس

بختيارى نرجس

ارتباطتصويري | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
سلحشورى

سلحشورى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
عباسى قرائى

عباسى قرائى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پيوستى

پيوستى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
غياثى حافظى

غياثى حافظى

فرش | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
ارتا

ارتا

حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عباسلو

عباسلو

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
‌آژ

‌آژ

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پورجهانشاهى

پورجهانشاهى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ايوبى زاده

ايوبى زاده

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
هاشمى معصومى

هاشمى معصومى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دارابى نسب

دارابى نسب

صنايع دستي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
كاظمى جامع بزرگى

كاظمى جامع بزرگى

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
ياراحمدى قرائى

ياراحمدى قرائى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عباسى قرائى

عباسى قرائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 1:41:42 PM
Menu