حويق

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر حويق

قلى نيا

قلى نيا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
سليمان نژاد

سليمان نژاد

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
راضى

راضى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فرموده

فرموده

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عطايى

عطايى

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بهشتى هره دشت

بهشتى هره دشت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شير على زاده

شير على زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
همدمى خطبه سرا امير حسين

همدمى خطبه سرا امير حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خوشوقت چوبرى

خوشوقت چوبرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهرامخو

بهرامخو

اديان وعرفان|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
تقى زاده

تقى زاده

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هماپور

هماپور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مفتى

مفتى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كندوجى

كندوجى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تقى زاده حويق

تقى زاده حويق

اقتصاداسلامي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خمارى هره دشت

خمارى هره دشت

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احمدى نيا

احمدى نيا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عيسوى

عيسوى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ندومى

ندومى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
كمالى

كمالى

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/29/2023 1:25:04 PM
Menu