رشت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رشت

نورمقدم ماتكى

نورمقدم ماتكى

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

هنر
مجيدى ليفشاگرد

مجيدى ليفشاگرد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
امامعلى پور

امامعلى پور

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

6سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
سلمان پور

سلمان پور

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
جديد

جديد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
تقى پورزيارتگاهى

تقى پورزيارتگاهى

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مرتضوى رضوان

مرتضوى رضوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ابراهيمى مطلق

ابراهيمى مطلق

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
پاداش ستوده

پاداش ستوده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نظرى چافجيرى

نظرى چافجيرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رحمتى رضا

رحمتى رضا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
احمدى اتويى

احمدى اتويى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زارع گنجارودى

زارع گنجارودى

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حجتى سيامكانى

حجتى سيامكانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رضائى پورلاسكى پويان

رضائى پورلاسكى پويان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
جديد طهورا

جديد طهورا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

7سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نديمى پرشكوهى صدرا

نديمى پرشكوهى صدرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
غلامى نژاد كفترودى

غلامى نژاد كفترودى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اخوانى سعيد

اخوانى سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نيك روش

نيك روش

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
يوسف پورگياشى

يوسف پورگياشى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
حيدرى كتيك

حيدرى كتيك

اقيانوس شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نيكو منش صديقه

نيكو منش صديقه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
دهسرا فرشاد

دهسرا فرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دليرى

دليرى

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
متوجه رحمت

متوجه رحمت

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
يارا

يارا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غير انتفاعي

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پور كريمى

پور كريمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسمعيل پور اشكاء

اسمعيل پور اشكاء

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صابر حسام الدين

صابر حسام الدين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مرادى كندلاتى

مرادى كندلاتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
بابازاده على

بابازاده على

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
خمسى

خمسى

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
خوشبين احمدگورابى

خوشبين احمدگورابى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زرين طلب

زرين طلب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اصغرى غزال

اصغرى غزال

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زيرك زهرا

زيرك زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اميرآبادى بهنوش

اميرآبادى بهنوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قربانيان

قربانيان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-بومي گيلان / مناطق محروم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
يوسفى نرجس

يوسفى نرجس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نصيرزاده منگودهى

نصيرزاده منگودهى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-بومي گيلان / مناطق محروم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
انصارى شيخ محله

انصارى شيخ محله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
يكتامژدهى اميرحسين

يكتامژدهى اميرحسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
غلامى پره پريا

غلامى پره پريا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عاشورى فاطمه

عاشورى فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
شناورماسوله

شناورماسوله

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غير انتفاعي

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تيمورى سيده مهديس

تيمورى سيده مهديس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زادفلاح فاطمه

زادفلاح فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
علوى پور

علوى پور

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

زبان
صادقى

صادقى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غير انتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پورامامعلى روژينا

پورامامعلى روژينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ابرارى واجارى آرين

ابرارى واجارى آرين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نوع پرور

نوع پرور

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خواجه خورمجى

خواجه خورمجى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
گلرنگ

گلرنگ

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمدى منش سرابچاهى

محمدى منش سرابچاهى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نجفى چكوسرى سبحان

نجفى چكوسرى سبحان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مخصوص بازكيائى

مخصوص بازكيائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

6سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امين

امين

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پريمن

پريمن

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سميع زاده

سميع زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
بهره بر

بهره بر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نعيمى

نعيمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رفيعى اباترى

رفيعى اباترى

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ايوبى

ايوبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
خليل زاده ثابت

خليل زاده ثابت

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مقدسى

مقدسى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پوراشمنان طالمى

پوراشمنان طالمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
باقرى نوكاشتى

باقرى نوكاشتى

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حقگذار

حقگذار

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غير انتفاعي

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حاتمى محسن

حاتمى محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فكور

فكور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شرافت خميرانى

شرافت خميرانى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
برجعلى زاده مردابسرى

برجعلى زاده مردابسرى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گلشاهى شبنم

گلشاهى شبنم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نوحى

نوحى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
كثيرى

كثيرى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اسدى هريس

اسدى هريس

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهرورز آرش

مهرورز آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هاشمى سيدمحمدحسين

هاشمى سيدمحمدحسين

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
تراهى

تراهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مفيدذاتى

مفيدذاتى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سهرابى شيرايه

سهرابى شيرايه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شاه ملك پور

شاه ملك پور

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صالح نژاد

صالح نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدبيگى

محمدبيگى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بصيرى عاطفه

بصيرى عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ارشادى كرنق

ارشادى كرنق

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نورسته

نورسته

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرزام فر

فرزام فر

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرخنده

فرخنده

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
موسوى سيداميرمحمد

موسوى سيداميرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دادرس حقيقى پسند محمدامين

دادرس حقيقى پسند محمدامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مسيح زاده

مسيح زاده

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عسكرزاده

عسكرزاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بشمنى

بشمنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آذرخش

آذرخش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نقيبى لاسكى

نقيبى لاسكى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صحرايى

صحرايى

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارع غنچه

زارع غنچه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عطرى كيميا

عطرى كيميا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نقش پور

نقش پور

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سيدى سيدفاضل

سيدى سيدفاضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
هزارى

هزارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يوسفى قلعه رودخانى

يوسفى قلعه رودخانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جعفرى دوگاهه

جعفرى دوگاهه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هژير

هژير

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صالح يار سيدشروين

صالح يار سيدشروين

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهربان

مهربان

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اسمعيلى دارستانى

اسمعيلى دارستانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خباز

خباز

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دارافكن بهادر

دارافكن بهادر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسن زاده محمد

حسن زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مسرور شيشه گورابى

مسرور شيشه گورابى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
آرين نژاد

آرين نژاد

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسدى هريس

اسدى هريس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بصيرطريقت

بصيرطريقت

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حاجى پور

حاجى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
علم الهدائى

علم الهدائى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
داداشى

داداشى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كوشش

كوشش

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نظرنيا

نظرنيا

زيست شناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نعم الحبيب آوا

نعم الحبيب آوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پيرواولياء

پيرواولياء

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بى آزار

بى آزار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فداكار

فداكار

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرزان آويشن

فرزان آويشن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرزان آوا

فرزان آوا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باقرى سيده فائزه

باقرى سيده فائزه

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نورسته

نورسته

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
درخشان لرد

درخشان لرد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باخداى پاسكيابى

باخداى پاسكيابى

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پورغلامعلى نژاد

پورغلامعلى نژاد

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صفاروى فاطمه

صفاروى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كامكارفتيده اميرمحمد

كامكارفتيده اميرمحمد

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ترغيبى ماسوله

ترغيبى ماسوله

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خلجى

خلجى

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

مهندسي معماري|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آهكى

آهكى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خوش منظر

خوش منظر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جمالى عليرضا

جمالى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهيم نيا

ابراهيم نيا

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نقى زاده كوچصفهانى

نقى زاده كوچصفهانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرميناچى

ميرميناچى

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
حسين پور

حسين پور

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خشنود شريعتى

خشنود شريعتى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پرورى

پرورى

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فتحى دخت

فتحى دخت

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صفرزاده رواجيرى اسحق

صفرزاده رواجيرى اسحق

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قويدل صومعه

قويدل صومعه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حق گو چروده

حق گو چروده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سليمانزاده

سليمانزاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خوشه چين

خوشه چين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نظرى سحر

نظرى سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مدلل پريسا

مدلل پريسا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مطهرى نيا طيبه

مطهرى نيا طيبه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شيرين زاد زهرا

شيرين زاد زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مسافر

مسافر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جلال زاده

جلال زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پوريوسفى

پوريوسفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تهمتن

تهمتن

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ويسى ديزجى

ويسى ديزجى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

امار|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
وحيدى

وحيدى

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حاكمى

حاكمى

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميرعلوى كمسارى

ميرعلوى كمسارى

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نيك افعال

نيك افعال

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پيمان

پيمان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهنام ديلمى على

بهنام ديلمى على

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سعادت روحى ياسمن

سعادت روحى ياسمن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فرخى كويخى جواد

فرخى كويخى جواد

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پويان فر

پويان فر

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عليمحمدى

عليمحمدى

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عباس نيا

عباس نيا

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ورشاويان هيوا

ورشاويان هيوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خورسندبرمچى

خورسندبرمچى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جعفرخواه

جعفرخواه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقان حسامى نازنين

دهقان حسامى نازنين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دروگر پسنديده زهرا

دروگر پسنديده زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
لاريجانيان آوا

لاريجانيان آوا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
عليزاده

عليزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
على پور

على پور

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امامى نصيرمحله

امامى نصيرمحله

علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فيروزى شيرايه

فيروزى شيرايه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رهنما

رهنما

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرزبانى

مرزبانى

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خورشيدى دافچاهى

خورشيدى دافچاهى

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حق جو

حق جو

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

4سال کانونی / 25 آزمون

زبان
حسين زاده

حسين زاده

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كشت پرور

كشت پرور

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قناعتى

قناعتى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباسى فر

عباسى فر

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

زيست شناسي دريا|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
علوى نياكو سيدپويان

علوى نياكو سيدپويان

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدى زهرا

محمدى زهرا

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
وطن دوست

وطن دوست

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نمك كار

نمك كار

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حكيمى

حكيمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رستم نيا الهه

رستم نيا الهه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جلالى كلنگستانى زهرا

جلالى كلنگستانى زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مقدسى

مقدسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دزفولى زاده

دزفولى زاده

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عاشورى

عاشورى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كوچك حق بين

كوچك حق بين

شيمي محض|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وقارى

وقارى

امار|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پردل نژاد

پردل نژاد

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اصغرى فر سيده فاطمه

اصغرى فر سيده فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-بومي گيلان / مناطق محروم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يعقوبى ازبرى

يعقوبى ازبرى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پاك شكاراسطلخى

پاك شكاراسطلخى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يادگارى كلاشمى

يادگارى كلاشمى

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسين زاده

حسين زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم ورزشي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيك نبرد

نيك نبرد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حنفى كومله

حنفى كومله

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضازاده كلاشمى

رضازاده كلاشمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پورميرزاشيركوهى

پورميرزاشيركوهى

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كريمى بركادهى

كريمى بركادهى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
پوررضايى

پوررضايى

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
توبه

توبه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فكور

فكور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پدرام فر

پدرام فر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صيادنظرى

صيادنظرى

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خورسندى رودباركى

خورسندى رودباركى

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اسدالله زاده

اسدالله زاده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسمى الهه

قاسمى الهه

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بكيان الهام

بكيان الهام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى مرتضى

محمدى مرتضى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جهان پور تينا

جهان پور تينا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهاجرى ناو

مهاجرى ناو

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
افشارى بجاربنه

افشارى بجاربنه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي گيلان / فرهنگيان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
لايقى

لايقى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حجازى

حجازى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صداقتى سياه اسطلخى

صداقتى سياه اسطلخى

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پورمصطفى روشن شارمى

پورمصطفى روشن شارمى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زادراد

زادراد

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پوررمضانعلى

پوررمضانعلى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عاطفى حنانه

عاطفى حنانه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
حبيبى آرمان

حبيبى آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نعيمى كلورزى

نعيمى كلورزى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
روشن ضمير

روشن ضمير

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضاصفت

رضاصفت

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امين باركوسرائى

امين باركوسرائى

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بصيرى

بصيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع گيلدهى

زارع گيلدهى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرى مقدم پارسا

اكبرى مقدم پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى عليرضا

صادقى عليرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يكتا الهه

يكتا الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

فيزيک|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابايى گلسفيد

بابايى گلسفيد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خوشدل نيا

خوشدل نيا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مونسى

مونسى

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاه پسندى دهرى على

شاه پسندى دهرى على

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرزاجانى مهشيد

ميرزاجانى مهشيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فريدى محمد

فريدى محمد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كامران سياه اسطلخى معصومه

كامران سياه اسطلخى معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورسراوانى صبا

پورسراوانى صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ائمه دوست

ائمه دوست

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آبرومندگوراب زرميخ

آبرومندگوراب زرميخ

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خوش خلقت

خوش خلقت

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قربانى پلكوئى

قربانى پلكوئى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفائى

صفائى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مجيدى نيا

مجيدى نيا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مبرهن

مبرهن

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على پورشيرسوار

على پورشيرسوار

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسميان

قاسميان

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بزل كننده عربانى

بزل كننده عربانى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرزانه

فرزانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى پور

احمدى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مستان

مستان

اقتصادکشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آزموده ولدى

آزموده ولدى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورى

نورى

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بسيج

بسيج

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غنى زادگان خشايار

غنى زادگان خشايار

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نيك خواه اباترى پارسا

نيك خواه اباترى پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ولائى برحق امير

ولائى برحق امير

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رهبرماسوله فاطمه

رهبرماسوله فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قنبرى اميرحسين

قنبرى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدى فاطمه

عبدى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مدنى

مدنى

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يكتا

يكتا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهاجر اسلام

مهاجر اسلام

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افراز

افراز

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غريبى ديلمده

غريبى ديلمده

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بازارخاك

بازارخاك

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسمعيل پورطارمسرى

اسمعيل پورطارمسرى

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قلى نيانهزمى

قلى نيانهزمى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجات پيرسرايى

نجات پيرسرايى

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جهان شاهى اول

جهان شاهى اول

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خاكپور طالقانى احمدرضا

خاكپور طالقانى احمدرضا

مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضوى پور محمدحسين

رضوى پور محمدحسين

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عليزاده ميشامندانى مهيار

عليزاده ميشامندانى مهيار

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
توكلى نويرى

توكلى نويرى

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورطالبى هنده خاله

پورطالبى هنده خاله

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ندائى رودپيشى

ندائى رودپيشى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى تمرين

مرادى تمرين

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پرسا

پرسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شناورصف سرى

شناورصف سرى

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بزرگى

بزرگى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پنجيدى

پنجيدى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نصرت آبادى

نصرت آبادى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رجب پور

رجب پور

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى سياهمزگى

صادقى سياهمزگى

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رياحى تملى مهرداد

رياحى تملى مهرداد

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بيدريغ

بيدريغ

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
نورى گردويشه

نورى گردويشه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خدمتگزار

خدمتگزار

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زائرثابت

زائرثابت

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
رسولى

رسولى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محبى نيا

محبى نيا

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمى نيا

فاطمى نيا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ايزد پرست

ايزد پرست

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
اله بداشتى

اله بداشتى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زادفلاح بيجارسرى

زادفلاح بيجارسرى

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بازبان

بازبان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورايمانى

پورايمانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم ورزشي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مسيب نژاد

مسيب نژاد

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عيدى

عيدى

شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شريفيان

شريفيان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خدابخشى محمد

خدابخشى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پاكدامن فاطمه

پاكدامن فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
حسن زاده شايان

حسن زاده شايان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى كلكو

حسينى كلكو

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بيازگان

بيازگان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فلاح پاكدامن

فلاح پاكدامن

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حبيب زاده

حبيب زاده

حقوق|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
افشار محمديان

افشار محمديان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نصرالهى

نصرالهى

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كشاورزرباف

كشاورزرباف

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مجاور احمدى

مجاور احمدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريمى يوسفى

كريمى يوسفى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لطيفى

لطيفى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمودنياى بوسارى

محمودنياى بوسارى

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسينى پور

حسينى پور

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يگانى صدرا

يگانى صدرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حضرتى رضا

حضرتى رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خرمى

خرمى

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زحمت كش لاتى

زحمت كش لاتى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نادى

نادى

مديريت دولتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عليجان پور

عليجان پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زحمت كش

زحمت كش

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هاشم دباغيان

هاشم دباغيان

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صديق پور حسن كياده

صديق پور حسن كياده

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قصاع كاشانى

قصاع كاشانى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پارسا

پارسا

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على پور شرفشاده

على پور شرفشاده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غير انتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نگرانى

نگرانى

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فتحى پور

فتحى پور

علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صبورى فر

صبورى فر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وطن خواه

وطن خواه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قوتى گل افزانى

قوتى گل افزانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پورزينلى ميانكوه

پورزينلى ميانكوه

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدى خمامى

اسدى خمامى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فلاحى

فلاحى

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بربرى چوكامى

بربرى چوكامى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدنژادآينه ده

محمدنژادآينه ده

زيست شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى لاكه

حسينى لاكه

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسى زاده

موسى زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سرمست

سرمست

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مسيب پور

مسيب پور

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بطوئى

بطوئى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعيل پور حسين

اسماعيل پور حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فياضى

فياضى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
ذاكرى نيا

ذاكرى نيا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كرامتى

كرامتى

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سفردوست

سفردوست

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طهيرى

طهيرى

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسى مخشرى

عباسى مخشرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شمسائى

شمسائى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي واحدرشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حبيبى

حبيبى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوى ماهان

موسوى ماهان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نيكخواه عشقى هومن

نيكخواه عشقى هومن

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
چمنى معصومه

چمنى معصومه

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
شارق

شارق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميراشجعى

اميراشجعى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نيرومند چوبرى

نيرومند چوبرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نقى زاده شاه خالى

نقى زاده شاه خالى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي واحدرشت / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
على عموئى لاكه حسين

على عموئى لاكه حسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قوتى گل افزانى

قوتى گل افزانى

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نازك كار

نازك كار

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرشدى

مرشدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ليلازاده

ليلازاده

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صدقى

صدقى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

جهانگردي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
معنوى برمچى

معنوى برمچى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قاسمى بيورزنى

قاسمى بيورزنى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نيك نژاد

نيك نژاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عباسى مژدهى

عباسى مژدهى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عسگرى فر

عسگرى فر

زبان روسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
پاكدل

پاكدل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آرين حليمه جانى

آرين حليمه جانى

زبان روسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
پورعيسايى

پورعيسايى

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نصرتيان

نصرتيان

حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
اسكندرى منجيلى

اسكندرى منجيلى

شيمي محض|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رحمانى گسكره ئى

رحمانى گسكره ئى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كاوسى

كاوسى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

شيمي محض|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
على پورمردخه

على پورمردخه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محبوب بشرى

محبوب بشرى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جبارى گياشى

جبارى گياشى

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 12:53:16 AM
Menu