شهرك سهند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهرك سهند

دهقانى شيرامين

دهقانى شيرامين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
امين دخت سحر

امين دخت سحر

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
وحيد نهند

وحيد نهند

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسىن زاده علىرضا

حسىن زاده علىرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهنام نيا

بهنام نيا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبدىان

عبدىان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سىدمرندى

سىدمرندى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عبدالصمدى محمد

عبدالصمدى محمد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نجفى اسكوىى

نجفى اسكوىى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امامى

امامى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباسى ارزنقى

عباسى ارزنقى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشملو

هاشملو

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورى رزگاه

نورى رزگاه

زيست فناوري|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پور هاشم

پور هاشم

زيست شناسي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسين نژاد

حسين نژاد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ضامنى

ضامنى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شوكتى شادباد

شوكتى شادباد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صابرى امراله

صابرى امراله

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حبيب زاده

حبيب زاده

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / سوابق تحصيلي مجازي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جودت نوجه ده

جودت نوجه ده

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرستاريان

ميرستاريان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زرشكى

زرشكى

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
5/30/2023 1:47:39 PM
Menu