آذرشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر آذرشهر

سيف زاده اميرديزج

سيف زاده اميرديزج

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

8سال کانونی / 161 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

11سال کانونی / 158 آزمون

تجربی
ولى زاده جلفائى

ولى زاده جلفائى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

9سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
خانمحمدى تيمورلوئى

خانمحمدى تيمورلوئى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

9سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
زارع دين آباد

زارع دين آباد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

5سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
نيكجو قاضيجهانى

نيكجو قاضيجهانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ناصرى مقدم خانقاه زهرا

ناصرى مقدم خانقاه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
كفشدوز مهشيد

كفشدوز مهشيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رحيمى دهخوارقانى

رحيمى دهخوارقانى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مصطفوى خانقاه

مصطفوى خانقاه

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رحيمى خانقاه

رحيمى خانقاه

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
خدايى

خدايى

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حبيب زاده

حبيب زاده

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
شامى

شامى

روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نجفى سيلاب رضا

نجفى سيلاب رضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نوروزى گاوگانى

نوروزى گاوگانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بايرامى فاطمه

بايرامى فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محموديان

محموديان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوروزى گاوگانى

نوروزى گاوگانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فكرى

فكرى

زيست فناوري|دانشگاه مراغه / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رنجبرى حامد

رنجبرى حامد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غفارى قديم

غفارى قديم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قربان سياهى

قربان سياهى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رمضانى گاوگانى

رمضانى گاوگانى

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شاهزاده رحيمى

شاهزاده رحيمى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
باغبان اورندى

باغبان اورندى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
روحى پور

روحى پور

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جبارزاده قراغيلى

جبارزاده قراغيلى

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
توكلى قاضيجهانى

توكلى قاضيجهانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سيدى قاضيجهانى ابوالفضل

سيدى قاضيجهانى ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بلالى

بلالى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محبى راد زهرا

محبى راد زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلطانى ممقانى

سلطانى ممقانى

هنرهاي چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهدى زاده موسوى

مهدى زاده موسوى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خدامى

خدامى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نجارى حلوائى

نجارى حلوائى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سياحى گاوگانى

سياحى گاوگانى

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسكندرى زينت لو

اسكندرى زينت لو

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مقدس

مقدس

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آذرى

آذرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى پور جمال

محمدى پور جمال

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على زاده دين آبادى

على زاده دين آبادى

جغرافيا|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خدامى خانمير

خدامى خانمير

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائى غله زارى

رضائى غله زارى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضائى غله زارى

رضائى غله زارى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بدلى ينگجه

بدلى ينگجه

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بازدار

بازدار

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خرازى مهدى

خرازى مهدى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدالاحدى

عبدالاحدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدى نژاد هرگلان امير

مهدى نژاد هرگلان امير

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جبارزاده قندلويى ميلاد

جبارزاده قندلويى ميلاد

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وكيلى خاصلوئى

وكيلى خاصلوئى

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسن زاده قوزلو

حسن زاده قوزلو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
آبادى گاوگانى

آبادى گاوگانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قرمزگلى

قرمزگلى

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مبشرى

مبشرى

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كوهى هرگلان

كوهى هرگلان

حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
درخشان پور

درخشان پور

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رزاقى قرمز گلى

رزاقى قرمز گلى

مديريت دولتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدعلى زاده

محمدعلى زاده

جغرافيا|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
على اصغرزاده ينگجه

على اصغرزاده ينگجه

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شكورى مجارشين

شكورى مجارشين

مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فلاحى انبارداران

فلاحى انبارداران

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كاظمى اصل تيمورلوئى

كاظمى اصل تيمورلوئى

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
پاشازاده ستوبادى

پاشازاده ستوبادى

فيزيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:21:45 AM
Menu