جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جلفا

اقبالى سوره على

اقبالى سوره على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
يزدانى علمدارى

يزدانى علمدارى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
فرج پور صبا

فرج پور صبا

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
حبيبى گرگرى

حبيبى گرگرى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مكرم گرگرى سيده ميترا

مكرم گرگرى سيده ميترا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عبدى زاده

عبدى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
قوامى گرگرى

قوامى گرگرى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
بنايى

بنايى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
پيرى

پيرى

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
خدمتى

خدمتى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خدمتى

خدمتى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مرزى علمدارى

مرزى علمدارى

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ملكى مجتبى

ملكى مجتبى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ميرنقى زاده هريس

ميرنقى زاده هريس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رنجبر گرگرى

رنجبر گرگرى

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرزانه

فرزانه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مهندسي معدن|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آذرى

آذرى

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شهريور گرگرى

شهريور گرگرى

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حبيبى دوزال

حبيبى دوزال

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جبرئيل زاده

جبرئيل زاده

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اژدرى

اژدرى

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
6/2/2023 10:35:19 PM
Menu