نجف آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نجف آباد

منتظرى

منتظرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

10سال کانونی / 169 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
پاسبانى مسعود

پاسبانى مسعود

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
نوريان نجف آبادى سيدپوريا

نوريان نجف آبادى سيدپوريا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
شاه پورى سعيد

شاه پورى سعيد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ترابى موسوى

ترابى موسوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدى نجف آبادى مهسا

محمدى نجف آبادى مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
حسين خانى فاطمه

حسين خانى فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
شكرالهى

شكرالهى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خانى مهدى

خانى مهدى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
فردى

فردى

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
رفيعيان نجف آبادى مهدى

رفيعيان نجف آبادى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پزشكى

پزشكى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جولائى نجف آبادى

جولائى نجف آبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
جمشيديان قلعه شاهى على

جمشيديان قلعه شاهى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
براتى كهريزسنگى پوريا

براتى كهريزسنگى پوريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مطلبى جزى

مطلبى جزى

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نادى پور

نادى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عسگرپور نجف آبادى

عسگرپور نجف آبادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آقابابائيان نجف آبادى احمدرضا

آقابابائيان نجف آبادى احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نيكبخت ريحانه

نيكبخت ريحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على قاسمى ورنوسفادرانى اميرحسين

على قاسمى ورنوسفادرانى اميرحسين

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميرى زاده

ميرى زاده

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اخلاقى

اخلاقى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شادكام

شادكام

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
جوانمردى

جوانمردى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شكراللهى

شكراللهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
علائى حسين

علائى حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پورقاسميان

پورقاسميان

زيست فناوري|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صدارت

صدارت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رجائى نجف آبادى

رجائى نجف آبادى

مهندسي عمران|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فاضل

فاضل

روانشناسي|دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
كبيرزاده نجف آبادى عارفه

كبيرزاده نجف آبادى عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسين خانى مريم

حسين خانى مريم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كاظمى خوزانى

كاظمى خوزانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمودى رضا

محمودى رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
باستانى نجف آبادى

باستانى نجف آبادى

فيزيک|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صباح

صباح

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ايمانيان

ايمانيان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مداحيان نجف آبادى

مداحيان نجف آبادى

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خانى على

خانى على

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قربانى كهريزسنگى

قربانى كهريزسنگى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مختارى نجف آبادى

مختارى نجف آبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

شيمي محض|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منصورى جاجائى

منصورى جاجائى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عباسى خيرآبادى مرضيه

عباسى خيرآبادى مرضيه

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

فيزيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نژادحسينى محمدعلى

نژادحسينى محمدعلى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صالحى على

صالحى على

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جولائى

جولائى

مهندسي عمران|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ابراهيمى كهريزسنگى

ابراهيمى كهريزسنگى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پاسبانى نجف آبادى

پاسبانى نجف آبادى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خدادادى كريم وند

خدادادى كريم وند

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هاشمى قهدريجانى

هاشمى قهدريجانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شريفى نجف آبادى

شريفى نجف آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حشمى نجف آبادى

حشمى نجف آبادى

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عابدينى

عابدينى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باب الخانى نجف آبادى فاطمه

باب الخانى نجف آبادى فاطمه

کتابت ونگارگري|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
حرى نجف آبادى

حرى نجف آبادى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
روشنائى

روشنائى

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عادل نيا نگار

عادل نيا نگار

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بنى طالبى

بنى طالبى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عابدان پور

عابدان پور

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رفيعيان

رفيعيان

مهندسي علوم دامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
موسوى نجف آبادى سيدپرهام

موسوى نجف آبادى سيدپرهام

حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جارى نجف آبادى

جارى نجف آبادى

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميد نجف آبادى حامد

اميد نجف آبادى حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دادخواه

دادخواه

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شبانى

شبانى

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرادى نجف آبادى

مرادى نجف آبادى

مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امينى كهريزسنگى

امينى كهريزسنگى

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
هادى نجف آبادى امين

هادى نجف آبادى امين

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قربانى كهريزسنگى محمد

قربانى كهريزسنگى محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پزشكى زهرا

پزشكى زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معينى نجف آبادى

معينى نجف آبادى

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صالحى نجف آبادى

صالحى نجف آبادى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حاجى امينى نجف آبادى

حاجى امينى نجف آبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آيتى نجف آبادى

آيتى نجف آبادى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفدرى

صفدرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
چمى

چمى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يادگارى قهدريجانى فاطمه

يادگارى قهدريجانى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صافى نجف آبادى زينب

صافى نجف آبادى زينب

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رجبى دره بيدى زهرا

رجبى دره بيدى زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زواران حسينى محمدعلى

زواران حسينى محمدعلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كارشناس نجف آبادى

كارشناس نجف آبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حجتى نجف آبادى

حجتى نجف آبادى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شجاعى

شجاعى

مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ولايتى نجف آبادى

ولايتى نجف آبادى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميرى نجف آبادى

اميرى نجف آبادى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كاظمى نجف آبادى

كاظمى نجف آبادى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قائدى

قائدى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
رستم نيا نجف آبادى

رستم نيا نجف آبادى

مهندسي برق|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
افلاكيان نجف آبادى

افلاكيان نجف آبادى

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحيمى اسفيدواجانى

رحيمى اسفيدواجانى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كرداريان نجف آبادى

كرداريان نجف آبادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حميدى فر على

حميدى فر على

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عادلى فرزانه

عادلى فرزانه

حسابداري|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
انتشارى نجف آبادى مريم

انتشارى نجف آبادى مريم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
انصاريان نجف آبادى رضا

انصاريان نجف آبادى رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى ملك آبادى شهلا

محمدى ملك آبادى شهلا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كيانى رشيد زينب

كيانى رشيد زينب

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
ملكى نجف آبادى

ملكى نجف آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رمضان پور شلمانى

رمضان پور شلمانى

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
علائى

علائى

تاريخ اسلام|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حجتى نجف آبادى

حجتى نجف آبادى

مهندسي برق|دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
درى نجف آبادى

درى نجف آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شياسى ارانى

شياسى ارانى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرزارفيعيان

ميرزارفيعيان

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معينى نجف آبادى

معينى نجف آبادى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پولادچنگ نجف آبادى سعيد

پولادچنگ نجف آبادى سعيد

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعادت نيا

سعادت نيا

مهندسي معماري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
منجزى روبائى

منجزى روبائى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تمدن

تمدن

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بابائى شاهدانى

بابائى شاهدانى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سلطانى چم حيدرى

سلطانى چم حيدرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حكيمى نجف آبادى

حكيمى نجف آبادى

حسابداري|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بهارلوئى

بهارلوئى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نظرى اصل

نظرى اصل

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مطلبى

مطلبى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زمانيان فر

زمانيان فر

مهندسي برق|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صداقت نجف آبادى هما

صداقت نجف آبادى هما

حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صالحى محمد

صالحى محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شكوه نجف آبادى

شكوه نجف آبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حجتى نجف آبادى

حجتى نجف آبادى

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قادرى چوبينى

قادرى چوبينى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تنها

تنها

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضايت

رضايت

مديريت صنعتي|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بلندبالا

بلندبالا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهر-اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى زهرا

كريمى زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاكرى قلعه سفيدى

شاكرى قلعه سفيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيكو نجف آبادى

نيكو نجف آبادى

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ناصحى

ناصحى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ترابى موسوى

ترابى موسوى

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قائدى بارده

قائدى بارده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بدرى

بدرى

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شمگانى

شمگانى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قيصريه هاى نجف آبادى

قيصريه هاى نجف آبادى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آقابابائيان

آقابابائيان

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كامرانيان

كامرانيان

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قيصرى نجف آبادى

قيصرى نجف آبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مددى نجف آبادى عليرضا

مددى نجف آبادى عليرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چاوشى نجف آبادى نرگس

چاوشى نجف آبادى نرگس

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عمو على اكبرى ساجده

عمو على اكبرى ساجده

مديريت دولتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى الورى

محمدى الورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ظفريان ريگكى

ظفريان ريگكى

مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباد

عباد

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
براتى

براتى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نادرى تهرانى

نادرى تهرانى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امينى كهريزسنگى حسين

امينى كهريزسنگى حسين

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
واعظ

واعظ

علوم سياسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابراهيمى نجف آبادى

ابراهيمى نجف آبادى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهرى سودجانى

طاهرى سودجانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهر-اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صاكى

صاكى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صالحى نجف آبادى زهرا

صالحى نجف آبادى زهرا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
بيريائى نجف آبادى مريم

بيريائى نجف آبادى مريم

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رجبيان

رجبيان

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امينى نجف آبادى

امينى نجف آبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پيرعلى

پيرعلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهاءلويى

بهاءلويى

شيمي محض|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
براتى كهريزسنگى

براتى كهريزسنگى

فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پنجى پور

پنجى پور

علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوريان

نوريان

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

فيزيک|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شايان

شايان

امار|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عابدينى

عابدينى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ادريسى پور

ادريسى پور

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عرب ماركده

عرب ماركده

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
افشارى اسفيدواجانى

افشارى اسفيدواجانى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جمالى قهريزجانى

جمالى قهريزجانى

فرش|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
هاشمى

هاشمى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سليمانى پور

سليمانى پور

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
هاشميان

هاشميان

فيزيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
لسانى

لسانى

علوم ورزشي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سورانى رضا

سورانى رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سال دورگر نجف آبادى

سال دورگر نجف آبادى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 8:27:41 PM
Menu