انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر انديمشك

ميرعالى اسدى حسين

ميرعالى اسدى حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ميرعالى

ميرعالى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
غلامزاده

غلامزاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نجفوند

نجفوند

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خادمى مينا

خادمى مينا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي خوزستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نجفوند دريكوندى

نجفوند دريكوندى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدچنارى فاطمه

محمدچنارى فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
معتمدى

معتمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هزاردستان على

هزاردستان على

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كبيرى راد

كبيرى راد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرخى فر محمد

فرخى فر محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاجيوند فتحى

حاجيوند فتحى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صادقى اصل

صادقى اصل

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شاهون وند

شاهون وند

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دريكوند

دريكوند

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هاشمى نژاد

هاشمى نژاد

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
عباسى نيا

عباسى نيا

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رمضانى پور

رمضانى پور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى احمد

محمدى احمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرزاوند

ميرزاوند

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرعالى

ميرعالى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صابر عليرضا

صابر عليرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزاوند

ميرزاوند

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رفيعى نسب

رفيعى نسب

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاپى

پاپى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خبوشى

خبوشى

مهندسي برق|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مختارى نصر

مختارى نصر

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى پور

محمدى پور

مهندسي شهرسازي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رجب زاده

رجب زاده

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدولى

عبدولى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مدهنى

مدهنى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سگوند بردسكن

سگوند بردسكن

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهادر

بهادر

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الشترى

الشترى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهرجويان

مهرجويان

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعادتى پور

سعادتى پور

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سزارى

سزارى

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سام پور

سام پور

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسلامى زاده

اسلامى زاده

باستانشناسي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
ميرى

ميرى

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مختارى راد

مختارى راد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كليوند عبدال

كليوند عبدال

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
5/28/2023 6:09:34 AM