آبادان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر آبادان

محسنيان عليرضا

محسنيان عليرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
خزالى مريم

خزالى مريم

مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

7سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
زنبورى عباس

زنبورى عباس

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خوزستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
جبار منصورى

جبار منصورى

زيست شناسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عساكره

عساكره

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حياوى

حياوى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
برغوتى

برغوتى

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
راشدى

راشدى

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خليفه

خليفه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خواجوى

خواجوى

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / نوبت دوم

5سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حيدرى پيربلوط

حيدرى پيربلوط

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مياحى

مياحى

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غير انتفاعي

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حميداوى

حميداوى

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ولدسلطان

ولدسلطان

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
عبدالرضايى مدنى مرضيه

عبدالرضايى مدنى مرضيه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عميرى

عميرى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امين زاده زرگر

امين زاده زرگر

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

6سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
موسوى متين

موسوى متين

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مفتاح الهه

مفتاح الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فروتن فر

فروتن فر

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سارى عقيل

سارى عقيل

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خرم محمد

خرم محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي خوزستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
بيگى

بيگى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قاسمى بابااحمدى

قاسمى بابااحمدى

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مطور عيدانى

مطور عيدانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدعليان

محمدعليان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وشاحى طرفى

وشاحى طرفى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رباهاط

رباهاط

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعدونى

سعدونى

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مطورى

مطورى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حاجتمند

حاجتمند

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قائدى

قائدى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غير انتفاعي

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اله يارى اميرحسين

اله يارى اميرحسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ال ناصر

ال ناصر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
معتوقى

معتوقى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
بهبهانى نژاد

بهبهانى نژاد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ازكات

ازكات

زيست شناسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرافضل

ميرافضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اعتمادى فرد

اعتمادى فرد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زنبورى

زنبورى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صيد على سامانى

صيد على سامانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليزاده ياسمين

عليزاده ياسمين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خوزستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عسكرزاده

عسكرزاده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
فولادى

فولادى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

4سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سچين مطورى

سچين مطورى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سرلك

سرلك

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سالمى زاده

سالمى زاده

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى زاده سيد مصطفى

موسوى زاده سيد مصطفى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كردنژاد

كردنژاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صارى

صارى

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شير ولى پور

شير ولى پور

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غبيشاوى

غبيشاوى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمى پور

كاظمى پور

مهندسي صنايع|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
به رسى

به رسى

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قره خانى فرزانه

قره خانى فرزانه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طيب زاده

طيب زاده

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدوئى

عبدوئى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زرين فر

زرين فر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى خراسانى

موسوى خراسانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بغلانيانى

بغلانيانى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشميان

هاشميان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباس پور

عباس پور

مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عابسى

عابسى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلفيان معرفى

خلفيان معرفى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دانش

دانش

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دريس

دريس

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زره برمكى نژاد

زره برمكى نژاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سروستانى آمنه

سروستانى آمنه

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دينى

دينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابوعلى

ابوعلى

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عادى زاده

عادى زاده

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
راشدى

راشدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جاسم نژاديان

جاسم نژاديان

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شهداديان

شهداديان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قنواتى محمدى

قنواتى محمدى

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شادان فر

شادان فر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مطيع امراللهى

مطيع امراللهى

فيزيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بحرانى پور

بحرانى پور

زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ياسين

ياسين

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معينى

معينى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سعادت

سعادت

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داراب پور

داراب پور

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خواجه زاده

خواجه زاده

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قيم

قيم

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آبچره

آبچره

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على دادى اندكا

على دادى اندكا

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شمسايى

شمسايى

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسدى سامانى

اسدى سامانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دهار

دهار

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حميداوى

حميداوى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
راكى

راكى

مهندسي برق|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
چابك

چابك

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على ياس

على ياس

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ياسين صدرى

ياسين صدرى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ماهى گيرساحلى

ماهى گيرساحلى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
علامرودشتى

علامرودشتى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
هلالى

هلالى

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ضربت

ضربت

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بوالى

بوالى

زمين شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ورپشتى

ورپشتى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پاكزاد مهشاد

پاكزاد مهشاد

سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
نصيرى

نصيرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسنى نژاد

حسنى نژاد

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
روائى

روائى

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دريس

دريس

مترجمي زبان عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
پور چيت ساز

پور چيت ساز

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خدادادزاده

خدادادزاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شعبانى معمارى

شعبانى معمارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 6:45:24 PM
Menu