دشت آزادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دشت آزادگان

عبدالخانى

عبدالخانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بنى طرفى محمدحسين

بنى طرفى محمدحسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حريزاوى

حريزاوى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سعيداوى

سعيداوى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بيت حردان

بيت حردان

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
غوابش اصل رسول

غوابش اصل رسول

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي خوزستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
موسوى سيده كوثر

موسوى سيده كوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ساعدى

ساعدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سياحى

سياحى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عذارمالكى

عذارمالكى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گريباوى

گريباوى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مزرعه

مزرعه

زيست شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حمادى

حمادى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حريزاوى

حريزاوى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سوارى

سوارى

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبيداوى

عبيداوى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرمضى

مرمضى

زيست شناسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بوعذار

بوعذار

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
علوى پور

علوى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
منابى

منابى

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ساعدى مجد

ساعدى مجد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مزرعه

مزرعه

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/3/2023 2:40:57 AM
Menu