لامرد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر لامرد

روستا فاطمه

روستا فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
برزكار احسان

برزكار احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
عامرى اميرحسين

عامرى اميرحسين

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حيدرى روح الله

حيدرى روح الله

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عليپور

عليپور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عشقى

عشقى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
هاشمى زاده

هاشمى زاده

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اشكانى احسان

اشكانى احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نساج

نساج

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خسته بند

خسته بند

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-بومي فارس / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسينى آزاد هدى

حسينى آزاد هدى

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كاردار

كاردار

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هوشنگى

هوشنگى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خجسته

خجسته

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

شيمي محض|مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اجرايى

اجرايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قلندريان

قلندريان

شيمي محض|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كريمى ناهيد

كريمى ناهيد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عالى

عالى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سهيلى

سهيلى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كمانى

كمانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-بومي فارس / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مديريت صنعتي|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نورى

نورى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوى پور

موسوى پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم قران وحديث|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غلامپور

غلامپور

زيست شناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چهره ور

چهره ور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مظفرى

مظفرى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خلقى

خلقى

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خواجه تاش

خواجه تاش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حقايقى

حقايقى

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
برومند

برومند

مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفرپور

صفرپور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زائرى بيرمى

زائرى بيرمى

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زندوى

زندوى

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دوست بين

دوست بين

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منفرد

منفرد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صادقى راد

صادقى راد

فيزيک|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قائدى

قائدى

زيست شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرمانى

فرمانى

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدلى

عبدلى

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فروهر

فروهر

جغرافيا|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
غفارى

غفارى

مهندسي ايمني|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ظرافت

ظرافت

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خشنود

خشنود

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
سحابى

سحابى

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شهزه

شهزه

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رئيسيان

رئيسيان

شيمي کاربردي|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
نصيرى

نصيرى

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رسولى على

رسولى على

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ايرانى فاطمه

ايرانى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-بومي فارس / فرهنگيان

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
راستى

راستى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بهبودى فر

بهبودى فر

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على پور

على پور

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آبستان

آبستان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

زيست شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بديعى عبدالحميد

بديعى عبدالحميد

مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صابرى پور

صابرى پور

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سورغالى

سورغالى

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جام

جام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امامى

امامى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
آتش افروز

آتش افروز

تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
اورنگ

اورنگ

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی