كوار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كوار

احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
علمدارى عرفان

علمدارى عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهرام زاده محمد صادق

بهرام زاده محمد صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بازيارشورابى ميثم

بازيارشورابى ميثم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اجرائى

اجرائى

مهندسي عمران|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/1/2023 6:18:27 AM
Menu