فسا

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فسا

صبور

صبور

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عزيزخانى محمدمهدى

عزيزخانى محمدمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شمس سيدرضا

شمس سيدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
راه پيما محمدرضا

راه پيما محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فتحيان اميرمحمد

فتحيان اميرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قدمى

قدمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ديندارلوئيان فاطمه

ديندارلوئيان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غياثى

غياثى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غزنوى ليلا

غزنوى ليلا

حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سميع زاده

سميع زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فيوضى

فيوضى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شايگان فر

شايگان فر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيوا

شيوا

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضازاده

رضازاده

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محبى

محبى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/2/2023 10:57:29 PM
Menu