شهرجديد هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهرجديد هشتگرد

اصل روستا

اصل روستا

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بوريايى سارا

بوريايى سارا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
اربابى حسين

اربابى حسين

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سادات موسوى

سادات موسوى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاويانى كپورچالى

كاويانى كپورچالى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
تيمورى تفرشى

تيمورى تفرشى

فرش|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
ملكى چينى

ملكى چينى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خانى

خانى

فيزيک|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پورآزادى

پورآزادى

مديريت بيمه|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 12:32:13 AM
Menu