هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر هشتگرد

رنگرز

رنگرز

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ميرقادرى

ميرقادرى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان البرز / فرهنگيان

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
اسلامى اميرحسين

اسلامى اميرحسين

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
پاليزپيشه سجاد

پاليزپيشه سجاد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
معدن كن

معدن كن

فيزيک|دانشگاه زنجان / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
كشاورز نسترن

كشاورز نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ويژه محمدى

ويژه محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سبزه پرور

سبزه پرور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
معدن پيشه

معدن پيشه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پايكارى

پايكارى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان البرز / فرهنگيان

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
گلبهارى على

گلبهارى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
معظمى گودرزى على

معظمى گودرزى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قليج لو ميلاد

قليج لو ميلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خواجه وندى

خواجه وندى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رستگارى فر سارا

رستگارى فر سارا

روانشناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
معدنى پور

معدنى پور

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حسينى سيده پريسا

حسينى سيده پريسا

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
يزدانى اميرحسين

يزدانى اميرحسين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
افشار

افشار

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
ميرزائيان

ميرزائيان

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
على بيكى صفيه

على بيكى صفيه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان البرز / فرهنگيان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
درختى

درختى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مفتحى

مفتحى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دهقانى پيشه

دهقانى پيشه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان البرز / فرهنگيان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بحرى

بحرى

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
غفارى

غفارى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دين يار

دين يار

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فلاح زاده

فلاح زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان البرز / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شفاعى

شفاعى

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
منصور فلاح

منصور فلاح

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ارمندپيشه محمدحسين

ارمندپيشه محمدحسين

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان البرز / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
كيان حسين

كيان حسين

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سلطانيان

سلطانيان

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان البرز / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
گلدار

گلدار

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ابراهيمى نيا مريم

ابراهيمى نيا مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پوردشت

پوردشت

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امين دهقان

امين دهقان

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
صالحى

صالحى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مويد

مويد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عربكرلو

عربكرلو

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خدايى تير آبادى

خدايى تير آبادى

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فتح الهى

فتح الهى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زنگنه انسيه

زنگنه انسيه

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كاظم زاده

كاظم زاده

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ارمندئى

ارمندئى

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ارمندپيشه

ارمندپيشه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان البرز / فرهنگيان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كبريايى

كبريايى

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صديق لشكريانى

صديق لشكريانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى مينا

محمدى مينا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
محمدى زيارانى

محمدى زيارانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سامانى پور

سامانى پور

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد آقازاده

محمد آقازاده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امين پور

امين پور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نژادرنجبر مصطفى

نژادرنجبر مصطفى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حامدى

حامدى

فيزيک|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

علوم ورزشي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرمندئى

آرمندئى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عيدى

عيدى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقاندار

دهقاندار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان البرز / فرهنگيان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صحرايى

صحرايى

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فلاح معافى

فلاح معافى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آشتيانى

آشتيانى

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
معدن پيشه

معدن پيشه

جغرافيا|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مفتاحى

مفتاحى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زارعى نژاد

زارعى نژاد

جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ستاره مجتبى

ستاره مجتبى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ارمندپيشه

ارمندپيشه

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شاهمرادى

شاهمرادى

شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملامحمدى

ملامحمدى

مديريت صنعتي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صيد

صيد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خوشبازان

خوشبازان

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حيدر نژاد

حيدر نژاد

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صفى صمغ آبادى

صفى صمغ آبادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
افتخارى

افتخارى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/5/2023 7:57:37 AM
Menu