سرايان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سرايان

محمدپور

محمدپور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سالارى على

سالارى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
هروى على

هروى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خفاجه

خفاجه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خديوى محمدصادق

خديوى محمدصادق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
راستگو ريحانه

راستگو ريحانه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شجاعى نيا

شجاعى نيا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نورى على

نورى على

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
گنجوى فرزانه

گنجوى فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
داروغه الهام

داروغه الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

اموزش زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

زبان
يعقوبيان زهرا

يعقوبيان زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محمدعلى زاده

محمدعلى زاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهرداد سيدمرتضى

مهرداد سيدمرتضى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زينبى

زينبى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مشارى فاطمه

مشارى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مصطفوى حانيه سادات

مصطفوى حانيه سادات

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مقدس

مقدس

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فداكار

فداكار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
آرام فاضل

آرام فاضل

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مقدس فر زهرا

مقدس فر زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
وفائى

وفائى

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حجتى نرجس سادات

حجتى نرجس سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
همتى نيا

همتى نيا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روحى محمد

روحى محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خديوى احمدرضا

خديوى احمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
واله دانيال

واله دانيال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
كيانى تيغاب

كيانى تيغاب

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بقالى

بقالى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
فولادى

فولادى

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مالدار قاسم آباد

مالدار قاسم آباد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صالح نيا

صالح نيا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بنى اسد

بنى اسد

جغرافيا|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ندائى

ندائى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مشارى ياسر

مشارى ياسر

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
برجسته

برجسته

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد زاده آيسك

محمد زاده آيسك

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پهلوان

پهلوان

جغرافيا|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/8/2023 11:02:59 PM
Menu