فردوس

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فردوس

عبدى

عبدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
عرب نژاد

عرب نژاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
خزاعى آيسك

خزاعى آيسك

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
بلقيسى ناصرى ابوالقاسم

بلقيسى ناصرى ابوالقاسم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
يكتا اول زهرا

يكتا اول زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
اميديان اميد

اميديان اميد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
يعقوبى محمد جواد

يعقوبى محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پژمان محدثه

پژمان محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خاتمى تبار

خاتمى تبار

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مرادى محيا

مرادى محيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خليل نيا

خليل نيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
تاجرى

تاجرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نجفى سجاد

نجفى سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
سجادى

سجادى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بصير

بصير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آدابى

آدابى

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جنگى محبوبه

جنگى محبوبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عيدى مصطفى

عيدى مصطفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خاكى حامد

خاكى حامد

مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
خراسانى ناهيد

خراسانى ناهيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مصباح سعيد

مصباح سعيد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
اسدى مريم

اسدى مريم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
صمدى محمد

صمدى محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
خليل نيا زهره

خليل نيا زهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رفيع زاده

رفيع زاده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عاملى

عاملى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صمصامى

صمصامى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اولادى

اولادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سپهرى سرند

سپهرى سرند

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ديوان بيكى مصطفى

ديوان بيكى مصطفى

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جهانى مهر

جهانى مهر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سيدى محبوب زينب سادات

سيدى محبوب زينب سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فلاحت عليرضا

فلاحت عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دادگر محبوب

دادگر محبوب

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خورشيدى عليرضا

خورشيدى عليرضا

مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسن نيا

حسن نيا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بخشنده جوان

بخشنده جوان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسدى شمس آباد

اسدى شمس آباد

روانشناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ثابت

ثابت

شيمي محض|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حقدادى اميررضا

حقدادى اميررضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
زاهدى گستج

زاهدى گستج

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آ ذ ر

آ ذ ر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رياحى

رياحى

اموزش زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
عبيرى

عبيرى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباس پور

عباس پور

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خاتمى نيا عليرضا

خاتمى نيا عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
داودى

داودى

دامپزشکي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صبا

صبا

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
محب راد

محب راد

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نقى زاده

نقى زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ديبانژاد

ديبانژاد

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

هنر
اسماعيل مقدم

اسماعيل مقدم

حقوق|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عباس جو

عباس جو

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ميرزائى راد

ميرزائى راد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عاملى

عاملى

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
جدارى محمدرضا

جدارى محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مباركى

مباركى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زننده

زننده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدزاده مصعبى

محمدزاده مصعبى

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
داوودى خانكوك رضا

داوودى خانكوك رضا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جليلى مريم سادات

جليلى مريم سادات

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صداقت

صداقت

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پيروز سه قلعه محمد حسين

پيروز سه قلعه محمد حسين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خالقى مقدم

خالقى مقدم

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دلير

دلير

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عيدى كريموى

عيدى كريموى

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بخشى زاده

بخشى زاده

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كوچكى امير عباس

كوچكى امير عباس

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
خديوى آيسك

خديوى آيسك

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مداح سرندى

مداح سرندى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كبيرى راد

كبيرى راد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قنبريان

قنبريان

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
على پور

على پور

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ضيائى

ضيائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايدون

ايدون

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
جمشيدى كريموى

جمشيدى كريموى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عيدى

عيدى

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جوادى فر

جوادى فر

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خزايى ايسك

خزايى ايسك

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بوستانى

بوستانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

زيست شناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نرگسى فرشته

نرگسى فرشته

صنايع دستي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
مقربى

مقربى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مصباحى

مصباحى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيد محبوب

سيد محبوب

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خياط

خياط

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سورى خانكوك

سورى خانكوك

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كافى

كافى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائى فر

رضائى فر

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نظرزاده

نظرزاده

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مهرپرور

مهرپرور

روانشناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آملى

آملى

زمين شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بزم آرا

بزم آرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خالقدوست

خالقدوست

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بخشى باغستان

بخشى باغستان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مجردى

مجردى

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اخروى محبى

اخروى محبى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/6/2023 2:16:57 PM
Menu