شيروان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شيروان

نور محمدى

نور محمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

9سال کانونی / 158 آزمون

ریاضی
رنود بهناز

رنود بهناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

8سال کانونی / 146 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

7سال کانونی / 138 آزمون

انسانی
مشتاق

مشتاق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

8سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
على زاده شيروان

على زاده شيروان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
صبوريان

صبوريان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
ايزدجو

ايزدجو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
هنربخش

هنربخش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
عليزاده نيلوفر

عليزاده نيلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
وثوقى

وثوقى

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جعفرى سپيده

جعفرى سپيده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
گل محمدى شكوفه

گل محمدى شكوفه

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زنجانى شيروان

زنجانى شيروان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
شبان مشهد طرقى

شبان مشهد طرقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ثنائى باجگيران

ثنائى باجگيران

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران- / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ايوبى سيده فاطمه

ايوبى سيده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مرسل

مرسل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عمرانى زهرا

عمرانى زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
اسدى باغان

اسدى باغان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
انصارى نيا آمنه

انصارى نيا آمنه

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
مظفر

مظفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كاظم پور مقدم باغان مصطفى

كاظم پور مقدم باغان مصطفى

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
ثنايى باجگيران

ثنايى باجگيران

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران- / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جوانشير سعيد

جوانشير سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
باقرى شيروان سياوش

باقرى شيروان سياوش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خوش قامت باجگيران نگار

خوش قامت باجگيران نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خردمند رسول

خردمند رسول

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ايزانلو

ايزانلو

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
تيزرو

تيزرو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نشادرو

نشادرو

زمين شناسي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ايزدى حسن

ايزدى حسن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رفعت فاطمه

رفعت فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
اسداله زاده زوارم

اسداله زاده زوارم

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حبيبى اله آباد

حبيبى اله آباد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عامل عليرضا

عامل عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى مقدم

صادقى مقدم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
موسوى الاشلو

موسوى الاشلو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تفضلى فاطمه

تفضلى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صابرى فائزه

صابرى فائزه

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جهانيان

جهانيان

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دهقان حصار

دهقان حصار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاسميان مقدم

قاسميان مقدم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
على نژادترانلو

على نژادترانلو

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
صاحب نسق مبينا

صاحب نسق مبينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
دولتى

دولتى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
برات زاده بزآباد

برات زاده بزآباد

علوم قران وحديث|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پسنديده هنامه سعيد

پسنديده هنامه سعيد

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فدائى

فدائى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
شاكرى

شاكرى

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قربانيان

قربانيان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آلخانيان

آلخانيان

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده رزمقان

اسماعيل زاده رزمقان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حسين زاده

حسين زاده

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شيرنژاد فاطمه

شيرنژاد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سرورى

سرورى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قهرمانلوسياهدشت

قهرمانلوسياهدشت

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فلاح

فلاح

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مومنى نسب

مومنى نسب

حسابداري|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
احمدى سرچشمه

احمدى سرچشمه

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
انصارى نيك

انصارى نيك

شيمي کاربردي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباسيان باهمت گليان مريم

عباسيان باهمت گليان مريم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
احمدزاده بهار

احمدزاده بهار

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
فرخى

فرخى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسن زاده سارا

حسن زاده سارا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
قربانعلى پور

قربانعلى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
برات پوراسطرخى

برات پوراسطرخى

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زراعتكار

زراعتكار

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
غلامى رومينا

غلامى رومينا

مهندسي معماري|دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تقى زاده مهدى

تقى زاده مهدى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زراعتكار باغان

زراعتكار باغان

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سوزنى سينا

سوزنى سينا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نيكدل

نيكدل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رجب زاده حصار مهسا

رجب زاده حصار مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جمال زاده حصار

جمال زاده حصار

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاجى زاده على اصغر

حاجى زاده على اصغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قلى زاده زوارم

قلى زاده زوارم

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صانعى مقدم

صانعى مقدم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
اسفنديارى

اسفنديارى

امار|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صديقى فاروجى

صديقى فاروجى

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
روح بخش مهدى

روح بخش مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اعظم نيا

اعظم نيا

اقتصاد|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/6/2023 12:33:11 PM
Menu