اسفراين

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اسفراين

اميرى

اميرى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

8سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
ناصرى كوشكى

ناصرى كوشكى

بهداشت عمومي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

7سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
افراه

افراه

بهداشت عمومي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
شريفى اردغان افسانه

شريفى اردغان افسانه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

5سال کانونی / 105 آزمون

انسانی
ابراهيمى زمانى

ابراهيمى زمانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

8سال کانونی / 105 آزمون

زبان
رضائى جوشقان حسين

رضائى جوشقان حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-بومي خراسان شمالي / مناطق محروم

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
امامى نصراباد

امامى نصراباد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
موسويان

موسويان

بهداشت عمومي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
زحمت كش فاطمه

زحمت كش فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
محمدى پور

محمدى پور

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

5سال کانونی / 94 آزمون

زبان
يوسف نژاد

يوسف نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نيك زاد

نيك زاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
عظيمى روئين

عظيمى روئين

علوم ومهندسي اب|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
غلامى پور روئينى

غلامى پور روئينى

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مهماندوست

مهماندوست

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
منصورى رمضانى

منصورى رمضانى

مهندسي برق|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
چوپانى

چوپانى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
صادق زاده اردغان

صادق زاده اردغان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
شرافتمند

شرافتمند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ثابت قدم دولت اباد

ثابت قدم دولت اباد

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
بهزادى نژاد راضيه

بهزادى نژاد راضيه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
شيخ اميرلو سكينه

شيخ اميرلو سكينه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
قديمى

قديمى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
موفق

موفق

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رحمت ابادى

رحمت ابادى

بهداشت عمومي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
دلك ابادى جواد

دلك ابادى جواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حيدرزاده

حيدرزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رستمى اردغان

رستمى اردغان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شيرزاده فائزه

شيرزاده فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

6سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نيك زاد فاطمه

نيك زاد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
سپاسى

سپاسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بيدى

بيدى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

بهداشت عمومي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
عبدالوهابى تهمينه

عبدالوهابى تهمينه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
زارع محمد

زارع محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قربانزاده مراغه على

قربانزاده مراغه على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بالكانه عاطفه

بالكانه عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سبحانى مصطفى

سبحانى مصطفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
گوهرى مقدم

گوهرى مقدم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جزندرى نرگس

جزندرى نرگس

طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

هنر
نيك پرست

نيك پرست

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
واحديان مهسا

واحديان مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
صادقى زهره

صادقى زهره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-بومي خراسان شمالي / مناطق محروم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شيخ زاده

شيخ زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
استيرى

استيرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى حسين

صادقى حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حقيقى اشكان

حقيقى اشكان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسدى فاطمه

اسدى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نصرانى

نصرانى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مروتى

مروتى

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
غلامى مقدم

غلامى مقدم

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نكوئى

نكوئى

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نورى مهدى

نورى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-بومي خراسان شمالي-تعهد خدمت در دانشگاه اسفراين / مناطق محروم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فخرى

فخرى

علوم قران وحديث|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جعفرنژاد

جعفرنژاد

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موحدى پور

موحدى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بيدبرگى

بيدبرگى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شيخ اميرلو

شيخ اميرلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شاهرخ

شاهرخ

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عربى

عربى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كوهستانى كوشكى عليرضا

كوهستانى كوشكى عليرضا

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
طيبى ارمان على

طيبى ارمان على

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زحمتكش

زحمتكش

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دلبرى

دلبرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
كاووسى كوشكى

كاووسى كوشكى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كدخدازاده كوشكى

كدخدازاده كوشكى

مهندسي موادومتالورژي|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شيخ اميرلو

شيخ اميرلو

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نسيم

نسيم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميان ابادى

ميان ابادى

مهندسي موادومتالورژي|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عطاران اميرحسين

عطاران اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدنژاد

محمدنژاد

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پورحسنى مرتضى

پورحسنى مرتضى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عليپور

عليپور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بهروزيان

بهروزيان

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
باغى فريمان

باغى فريمان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
چروى

چروى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يزدانى نسب حميدرضا

يزدانى نسب حميدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كشاورزى

كشاورزى

روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مجلسى ثانى

مجلسى ثانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اخوان

اخوان

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قوامى مهدى

قوامى مهدى

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
گل محمدى مهسا

گل محمدى مهسا

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
توحيدى

توحيدى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صفى ابادى

صفى ابادى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدنژاد

محمدنژاد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

مهندسي ايمني|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قدرتى محمد

قدرتى محمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
افراسيابى

افراسيابى

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوروزى بامى طاها

نوروزى بامى طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خليلى فرد

خليلى فرد

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهك زاده ازاد

دهك زاده ازاد

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نوريان

نوريان

مهندسي شيمي|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حميدى محراب

حميدى محراب

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرزاد مقدم

فرزاد مقدم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قديمى على الو

قديمى على الو

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

زيست شناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اكرمى

اكرمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كاظميان نگين

كاظميان نگين

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
نصيرى

نصيرى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
افراسيابى

افراسيابى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خسروابادى

خسروابادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كاظم زاده اردغان

كاظم زاده اردغان

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسين پور مقدم

حسين پور مقدم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسن زاده مقدم

حسن زاده مقدم

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائى نوعى رومينا

رضائى نوعى رومينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غزلى

غزلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاكرى

شاكرى

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوعى

نوعى

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
واحد دهنه اجاق

واحد دهنه اجاق

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرخ

فرخ

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرخ

فرخ

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قوچانى

قوچانى

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قهرمانلو

قهرمانلو

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
روئينى فرد

روئينى فرد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
برابادى

برابادى

مهندسي دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خانى

خانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زحمتى ايرج

زحمتى ايرج

مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
بانيدرى

بانيدرى

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايزانلو مطلق

ايزانلو مطلق

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قربان نيا

قربان نيا

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نباتى

نباتى

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پردل

پردل

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جوادى

جوادى

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رشيدى مقدم

رشيدى مقدم

مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاخرى

فاخرى

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خيرانديش

خيرانديش

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نامى

نامى

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرزاده فريمان

اكبرزاده فريمان

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
وصالى

وصالى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كلاته سيفرى

كلاته سيفرى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
افراسيابى

افراسيابى

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ظهرابى

ظهرابى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سنگ سفيدى نيوشا

سنگ سفيدى نيوشا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دوستدار

دوستدار

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كارگرى

كارگرى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيكو

نيكو

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صمدى كوشكى

صمدى كوشكى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عظيميان

عظيميان

مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عاشورى

عاشورى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عطاران ايرج

عطاران ايرج

علوم ورزشي|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيرزاده

شيرزاده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احسانى

احسانى

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كاظميان

كاظميان

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

فيزيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قليزاده

قليزاده

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ملوندى

ملوندى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عاليزاده

عاليزاده

باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نصيرى زهرا

نصيرى زهرا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عربى

عربى

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عاليزاده

عاليزاده

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
5/31/2023 2:52:11 AM
Menu