بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بجنورد

يوسفى اميرمحمد

يوسفى اميرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

8سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
بالاقلعه اميررضا

بالاقلعه اميررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حضرتى

حضرتى

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
آذرفر مهدى

آذرفر مهدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
سنخواستى ثانى

سنخواستى ثانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
كاملى فاطمه

كاملى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
توكلى نرجس

توكلى نرجس

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حسين زاده محدثه

حسين زاده محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-بومي خراسان شمالي / مناطق محروم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عزيزى ليلا

عزيزى ليلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عليزاده تكمران فاطمه

عليزاده تكمران فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-بومي خراسان شمالي / مناطق محروم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
براتى

براتى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
باطنى

باطنى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
طبسى نيلوفر

طبسى نيلوفر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شركا

شركا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محبعلى

محبعلى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-بومي خراسان شمالي / مناطق محروم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قزلقانى

قزلقانى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
هوشمند غزاله

هوشمند غزاله

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مهرآبادى

مهرآبادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-بومي خراسان شمالي / مناطق محروم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خاكشور

خاكشور

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرادى مينو

مرادى مينو

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
تبريزى آتنا

تبريزى آتنا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قديمى محدثه

قديمى محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدپور حبيب الله

محمدپور حبيب الله

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
اسلامى طراقى عليرضا

اسلامى طراقى عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كاظمى عرفان

كاظمى عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
داورى

داورى

مهندسي بهداشت حرفه اي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عماديان مريم

عماديان مريم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كشميرى

كشميرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كريمى على

كريمى على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-بومي خراسان شمالي / مناطق محروم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آشفته تركانلو

آشفته تركانلو

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پورعلى فاطمه

پورعلى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صالحى رامين

صالحى رامين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مينائى فر

مينائى فر

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
امانى ايمان

امانى ايمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جمالى وحيد

جمالى وحيد

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
چيلان

چيلان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
افتخارى سپهر

افتخارى سپهر

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
گلى

گلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نمديان

نمديان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دبيرى طراقى

دبيرى طراقى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
جبارى مهدى

جبارى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احكامى راد امير

احكامى راد امير

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سالاريان جواد

سالاريان جواد

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جانى محمد

جانى محمد

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عامرى زهرا

عامرى زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نامور نيما

نامور نيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاتمى ناديا

حاتمى ناديا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-بومي خراسان شمالي / مناطق محروم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظافتى

نظافتى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
صابرى زوارم

صابرى زوارم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
لنگرى

لنگرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خسروپناه

خسروپناه

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عبدى فاطمه

عبدى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
احمدى سيدپرهام

احمدى سيدپرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ايزانلو حسين

ايزانلو حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-بومي خراسان شمالي / مناطق محروم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سياوشى

سياوشى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صابرى راد

صابرى راد

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پاكزاد

پاكزاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گريوانى

گريوانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كلابى

كلابى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرزادى عارفه

فرزادى عارفه

صنايع دستي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

هنر
وحدانى

وحدانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
ربانى

ربانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ظهرآبادى فاطمه

ظهرآبادى فاطمه

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سعادتى سيدرضا

سعادتى سيدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهلولى

بهلولى

مهندسي صنايع|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
متين فرد بهنام

متين فرد بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اميرپور

اميرپور

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شكيبا

شكيبا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهريارى محمدحسام

شهريارى محمدحسام

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

علوم کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

علوم قران وحديث|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
احمديان تيتكانلو

احمديان تيتكانلو

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حسنقلى زاده

حسنقلى زاده

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
برات زاده

برات زاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رسولى جواهرى

رسولى جواهرى

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ريحانى

ريحانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اخبارى اسلامى

اخبارى اسلامى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شاكريان

شاكريان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
رحيمى محسن

رحيمى محسن

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ايزانلو

ايزانلو

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نورى

نورى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رفائى على اكبرزاده

رفائى على اكبرزاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حميدى نجمه

حميدى نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدنيا

محمدنيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فخرنبى

فخرنبى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اعلمى فريمان

اعلمى فريمان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
فيروزهء

فيروزهء

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شريفان سارا

شريفان سارا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نوائى ملكى دوز

نوائى ملكى دوز

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
حقيقى على اكبر

حقيقى على اكبر

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسينى مهر

حسينى مهر

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كيميايى

كيميايى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خراشاهى

خراشاهى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
موسى زاده

موسى زاده

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كوشش

كوشش

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عاقلان عليرضا

عاقلان عليرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قلعه نويى

قلعه نويى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
باغچقى

باغچقى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
مقصودى

مقصودى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رجب نيا

رجب نيا

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دست پاك

دست پاك

روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
منصورى محمد

منصورى محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
روغنى

روغنى

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قدرتى

قدرتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نظرى على

نظرى على

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ساعدى ضيا

ساعدى ضيا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خسروپناه

خسروپناه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بركات

بركات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قائمى باش محله

قائمى باش محله

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ايزانلو

ايزانلو

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
روشن روان

روشن روان

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نودهى

نودهى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درتوميان صادق

درتوميان صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمانى فاطمه

رحمانى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ايمانى

ايمانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دادجو

دادجو

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
درتومى

درتومى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
باقرزاده

باقرزاده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
على آبادى

على آبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نيستانى

نيستانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گريوانى

گريوانى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
راجى نيا

راجى نيا

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فيروزهء مهدى

فيروزهء مهدى

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهروان فر

بهروان فر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سفيدى

سفيدى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اكبريانى دانيال

اكبريانى دانيال

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
ره آموز عماد

ره آموز عماد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ايمنى اميرحسين

ايمنى اميرحسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اذرى

اذرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حصارى

حصارى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

فيزيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محزون

محزون

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
امانى محمدحسين

امانى محمدحسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سبحانى فاطمه

سبحانى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دژبان

دژبان

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ياورى

ياورى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهمن

بهمن

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ابراهيمى مقدم

ابراهيمى مقدم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وحيدى

وحيدى

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مه رو

مه رو

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فتح زاده

فتح زاده

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ازغدى

ازغدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرفانيان

عرفانيان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قدرتى

قدرتى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محزون

محزون

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيدكى

بيدكى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صدرى

صدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

بهداشت عمومي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صدرالذاكرين

صدرالذاكرين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عشقى

عشقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دبستانى

دبستانى

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرزاده

حيدرزاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

شيمي کاربردي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيل تن

پيل تن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پيل تن

پيل تن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وطن دوست

وطن دوست

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عزيزى قولانلو

عزيزى قولانلو

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرخ

فرخ

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قدوسيان

قدوسيان

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گريوانى

گريوانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ريحانى

ريحانى

بهداشت عمومي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاليز نظام الدين

پاليز نظام الدين

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرجانى فاطمه

مرجانى فاطمه

حقوق|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صدرى

صدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تركانلو

تركانلو

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فدايى راد

فدايى راد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نامور

نامور

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
لنگرى رحمان

لنگرى رحمان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ربانى عليرضا

ربانى عليرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دادجو

دادجو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
مهنانى

مهنانى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محتشم راد

محتشم راد

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سرفراز

سرفراز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
آل طه

آل طه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ايزانلو

ايزانلو

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرج زاده

فرج زاده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
لاچين

لاچين

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تفضلى

تفضلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رفيعى يزدان آباد محدثه

رفيعى يزدان آباد محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فلاح محسن

فلاح محسن

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جوانمردفرد

جوانمردفرد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سرفراز

سرفراز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كيوان زاده

كيوان زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امين الشريعه

امين الشريعه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
صفرنيا

صفرنيا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شريفيان

شريفيان

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جوهرى

جوهرى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بهادرمايوان

بهادرمايوان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فدائى

فدائى

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بى نياز

بى نياز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
افضلى

افضلى

شيمي کاربردي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

مديريت دولتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پارسا

پارسا

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شادمهرى

شادمهرى

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صدرى

صدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كهندل

كهندل

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خداوردى زاده

خداوردى زاده

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خطيب

خطيب

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ادبى

ادبى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ولى زاده

ولى زاده

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گريوانى

گريوانى

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جهانيان

جهانيان

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شهسوار

شهسوار

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جوادزاده سيدحسام الدين

جوادزاده سيدحسام الدين

مجسمه سازي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

هنر
هژبر

هژبر

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-بومي خراسان شمالي / فرهنگيان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مرادى بيارجمندى

مرادى بيارجمندى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/28/2023 7:46:43 AM