حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر حاجي آباد

ميرزائى  مهدى

ميرزائى مهدى

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

8سال کانونی / 146 آزمون

ریاضی
آبسالان

آبسالان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
قاسمى نژاد رايينى

قاسمى نژاد رايينى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
نبى پور

نبى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
هاشمى قلاتويى

هاشمى قلاتويى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حيدرى جامع بزرگى عليرضا

حيدرى جامع بزرگى عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
جعفرى خوشن آبادى صادق

جعفرى خوشن آبادى صادق

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
مرادى ميرشكارى

مرادى ميرشكارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

علوم ورزشي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نبى پور

نبى پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آوخ

آوخ

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ميرشكارپور

ميرشكارپور

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پوران نى تلخ

پوران نى تلخ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ملكشاهى

ملكشاهى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ميرزاده

ميرزاده

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
باوقار

باوقار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-بومي هرمزگان / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صحرانشين

صحرانشين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-بومي هرمزگان / مناطق محروم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سليمانى پور حسن

سليمانى پور حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شاهمرداى محمد

شاهمرداى محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جعفر پور

جعفر پور

مهندسي برق|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسى پور

موسى پور

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كمال پور

كمال پور

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حيدرى جامع بزرگى

حيدرى جامع بزرگى

فيزيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سالارحسينى

سالارحسينى

مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كريمى تكلو

كريمى تكلو

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميرزاده كوهشاهى

ميرزاده كوهشاهى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
5/29/2023 1:34:52 PM
Menu