خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خدابنده

اميرلو

اميرلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ميرزايى محمد

ميرزايى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نصيرى زهرا

نصيرى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان زنجان / فرهنگيان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
گنج خانلو رامين

گنج خانلو رامين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
باباخمسه

باباخمسه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
افراسيابى

افراسيابى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شهبازى نيلوفر

شهبازى نيلوفر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اكبرى مهدى

اكبرى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمودى قيدارى مينا

محمودى قيدارى مينا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
رضايى

رضايى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان زنجان / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سليمانى واحد

سليمانى واحد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان زنجان / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قربانى مهدى

قربانى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اله مرادى

اله مرادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان زنجان / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بيگدلى

بيگدلى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تقى لو

تقى لو

جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عبدى مهدى

عبدى مهدى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان زنجان / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ولى

ولى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گل محمدى حامد

گل محمدى حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميرلو حامد

اميرلو حامد

نقاشي|دانشگاه هنر / روزانه

4سال کانونی / 19 آزمون

هنر
جهانشاهلو

جهانشاهلو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-بومي استان زنجان / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستم خانى

رستم خانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجفى فائزه

نجفى فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-بومي استان زنجان / فرهنگيان

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رفيعى

رفيعى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ولى تبار

ولى تبار

حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجى لو

حاجى لو

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان زنجان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خوئينى

خوئينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-بومي استان زنجان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گنج خانلو

گنج خانلو

روانشناسي|دانشگاه زنجان / نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امانخانى

امانخانى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زنگنه

زنگنه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قيدارى

قيدارى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان زنجان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدابنده لو

خدابنده لو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نادى شورابى

نادى شورابى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرقانى ميلاد

فرقانى ميلاد

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رستم خانى

رستم خانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گنج خانى

گنج خانى

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خدابنده لو

خدابنده لو

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيفلى

سيفلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان زنجان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاهورديلو

شاهورديلو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان زنجان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نصيرى زرندى

نصيرى زرندى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى مهسا

موسوى مهسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
احمدى

احمدى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سكاكى

سكاكى

روانشناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/9/2023 6:01:07 PM
Menu