ابهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ابهر

خدابنده لو

خدابنده لو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عزيزخانى عرفان

عزيزخانى عرفان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
رمضانى فرد

رمضانى فرد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عشائرى فاطمه

عشائرى فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
افشارى محمدرضا

افشارى محمدرضا

مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
صالحى كوثر

صالحى كوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عزيزى محمد

عزيزى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مقصودى حسين

مقصودى حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
الهيارى اميرحسين

الهيارى اميرحسين

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-بومي استان زنجان / مناطق محروم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بيگ وردى

بيگ وردى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

5سال کانونی / 50 آزمون

زبان
تركى محمد

تركى محمد

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بابايى يگانه

بابايى يگانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افشارى راد محمدصادق

افشارى راد محمدصادق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خادمى هومن

خادمى هومن

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-بومي استان زنجان / مناطق محروم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مولائى

مولائى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كردلو عليرضا

كردلو عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دودانگه

دودانگه

روانشناسي|دانشگاه زنجان / نوبت دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حاجى خانى

حاجى خانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان زنجان / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
گل محمدى فرد

گل محمدى فرد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خدابنده محمدمهدى

خدابنده محمدمهدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مريدى

مريدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خانمحمدى ابهرى

خانمحمدى ابهرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حاجى حسنى سعيد

حاجى حسنى سعيد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان زنجان / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رمضان جماعت

رمضان جماعت

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-بومي استان زنجان / مناطق محروم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دودانگه

دودانگه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شاهسوند

شاهسوند

جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
كبودخانى

كبودخانى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شفيلو

شفيلو

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غنيمتى محمد

غنيمتى محمد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمدبيگى

محمدبيگى

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كوچكى آقايى سيدمحمدرضا

كوچكى آقايى سيدمحمدرضا

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يارقلى

يارقلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كردبچه

كردبچه

زيست شناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
لشگرى

لشگرى

فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ذوالقدر

ذوالقدر

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مولائى گوهر

مولائى گوهر

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دوستى

دوستى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جوشسته

جوشسته

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرسلى

مرسلى

شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طارمى

طارمى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى نيلوفر

محمدى نيلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن خانى

حسن خانى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يزدانى مهسا

يزدانى مهسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصيرى محمد

نصيرى محمد

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بداغى فراز

بداغى فراز

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آقاداداشى

آقاداداشى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معينى

معينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
كاوندى

كاوندى

جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غنيمتى

غنيمتى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان زنجان / فرهنگيان

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تركى

تركى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آقامحمدجماعت

آقامحمدجماعت

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جماعت لو

جماعت لو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آقامحمدى

آقامحمدى

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قربانيان

قربانيان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يوسفى يكتا

يوسفى يكتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقايانى

آقايانى

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

زمين شناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتحى سيده فاطمه

فتحى سيده فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسنخانى

حسنخانى

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
افشارى

افشارى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رستگار اميرمحمد

رستگار اميرمحمد

عکاسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
محمدى مجيد

محمدى مجيد

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
طالبى

طالبى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان-مخصوص داوطلبان بومي شهرستان ابهر و خدابنده / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
6/5/2023 6:03:57 AM
Menu