جعفرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جعفرآباد

نظمى

نظمى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خرمى

خرمى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حقى

حقى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طالعمند

طالعمند

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالمى

سالمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
5/29/2023 3:25:34 PM
Menu