شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شاهرود

ميرزائى

ميرزائى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
كدخدائى

كدخدائى

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
دارخال

دارخال

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
داوطلب

داوطلب

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
صيرفى

صيرفى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شهرى

شهرى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پوركاظمى

پوركاظمى

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شجاعى زاده

شجاعى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حجتى چوبرى

حجتى چوبرى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحيميان محدثه

رحيميان محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ملك

ملك

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عابدى شال

عابدى شال

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عراقيان

عراقيان

حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
جمالى نيما

جمالى نيما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
قاضى

قاضى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدى على

محمدى على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سلامى سينا

سلامى سينا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان سمنان / فرهنگيان

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
فرامرزى

فرامرزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تاجعلى

تاجعلى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قاسمى محمدمحسن

قاسمى محمدمحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خالقى جلال

خالقى جلال

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
وليان ايليا

وليان ايليا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كاظم زاده

كاظم زاده

مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
داودى بجد مريم

داودى بجد مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدى عاطفه

محمدى عاطفه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدخانى

محمدخانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ميرابى فروزان

ميرابى فروزان

حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
نورى مريم

نورى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بيارى اديب

بيارى اديب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امانى

امانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غوغائى

غوغائى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سيدالحسينى سيد مهدى

سيدالحسينى سيد مهدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عادل نيا بهداد

عادل نيا بهداد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
امينيان

امينيان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضائيان

رضائيان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
على زاده محدثه

على زاده محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضائى فاطمه

رضائى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

اديان وعرفان|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مخبريان

مخبريان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ابراهيميان سيده عارفه

ابراهيميان سيده عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاهه

كاهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرطباطبائى

ميرطباطبائى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهرپوران

مهرپوران

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عرب اسماعيلى ميترا

عرب اسماعيلى ميترا

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عبدالله زاده

عبدالله زاده

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميردوستى

ميردوستى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ميرى

ميرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
روشندل

روشندل

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ناظمى

ناظمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاجى هاشمى اميركيوان

حاجى هاشمى اميركيوان

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محسنى راد

محسنى راد

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فندرسكى نژاد

فندرسكى نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عجم مجيدى

عجم مجيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طبسى

طبسى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غنى پور

غنى پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فروغى

فروغى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فردوسى رضا

فردوسى رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
غضنفرى

غضنفرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
يوسف نيا

يوسف نيا

حقوق|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

علوم قران وحديث|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خانبابائى

خانبابائى

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عابديان

عابديان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بايرامى

بايرامى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خدابنده لو

خدابنده لو

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
بيژن اميرعباس

بيژن اميرعباس

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سعيدى نيلوفر

سعيدى نيلوفر

صنايع دستي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
ربيعى

ربيعى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

روانشناسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دولتى

دولتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رفيعى نژاد

رفيعى نژاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميرزايى حنانه

ميرزايى حنانه

نقاشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
ميرحسينى سيده ريحانه

ميرحسينى سيده ريحانه

صنايع دستي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
على بيكى زهرا

على بيكى زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نيك بهار زهرا

نيك بهار زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طهرانى

طهرانى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

حقوق|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كاشفى

كاشفى

فيزيک|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرتضايى

مرتضايى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى ميترا

حسينى ميترا

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رسولى سحر

رسولى سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يزدان پناهى

يزدان پناهى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى زرگر

حسينى زرگر

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احسان پور

احسان پور

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آشورى

آشورى

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابراهيميان

ابراهيميان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تورانى

تورانى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

حقوق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بشيرى شاهرودى

بشيرى شاهرودى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طوسى

طوسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بابامحمدى

بابامحمدى

روانشناسي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اسلامى

اسلامى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بشيرى

بشيرى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجى

حاجى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كشفى

كشفى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
داج

داج

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عرب انصارى

عرب انصارى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بيك محمدى

بيك محمدى

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عرب احمدى فاطمه

عرب احمدى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بغيرى سارا

بغيرى سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
متحدى

متحدى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
بيارى

بيارى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شاربى

شاربى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اعظمى

اعظمى

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى سيد احمد

حسينى سيد احمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جنتى نيا

جنتى نيا

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سرابى

سرابى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي برق|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عامرى

عامرى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبر مجنى

اكبر مجنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى عليرضا

عزيزى عليرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عرب عامرى فرزانه

عرب عامرى فرزانه

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
دوستى فاطمه

دوستى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عادل زاده

عادل زاده

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عرب عامرى

عرب عامرى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيژن

بيژن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-بومي استان سمنان / مناطق محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كهنه ء

كهنه ء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
كاظم زاده

كاظم زاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قرائى

قرائى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مالدار

مالدار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقائى

آقائى

علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميرباقرى

ميرباقرى

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهرامى تبار

بهرامى تبار

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عامريان

عامريان

دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منتظرى

منتظرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

جغرافيا|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كوثرى

كوثرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيابانى

بيابانى

شيمي محض|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عجم فائزه

عجم فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دريس على

دريس على

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بلوچى

بلوچى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شبيهى

شبيهى

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
عليان

عليان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نادران

نادران

شيمي محض|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زنجانى

زنجانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
بداقى

بداقى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اله بخشى

اله بخشى

مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرهنگى نيا فاطمه

فرهنگى نيا فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قاضى

قاضى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مسعودى

مسعودى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گرجى

گرجى

علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرى الهام سادات

ميرى الهام سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ربيعى فاطمه

ربيعى فاطمه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صديقى مه لقاسادات

صديقى مه لقاسادات

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
فيضى روح الله

فيضى روح الله

صنايع دستي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
رئيسيان نژاد

رئيسيان نژاد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسى اول

عباسى اول

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اردكانى زاده

اردكانى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حقيقت نژاد

حقيقت نژاد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سركرده ئى

سركرده ئى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ياورپناه

ياورپناه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صداقت زاده سياوش

صداقت زاده سياوش

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كاشف

كاشف

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
ابراهيمى

ابراهيمى

فيزيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آرين مهر اميرحسين

آرين مهر اميرحسين

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
رضوانى

رضوانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
6/5/2023 6:01:14 AM
Menu