سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سامان

فرجى سامانى

فرجى سامانى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

10سال کانونی / 121 آزمون

ریاضی
شجاعى نور محمدى

شجاعى نور محمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
درخشان سامانى

درخشان سامانى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم

5سال کانونی / 61 آزمون

زبان
تقى زاده

تقى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اسماعيلى عباس

اسماعيلى عباس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ترابى سامانى مبينا

ترابى سامانى مبينا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
گلمحمدى سامانى

گلمحمدى سامانى

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
يعقوبى سامانى مريم

يعقوبى سامانى مريم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

4سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
بهرامى سامانى اميرحسين

بهرامى سامانى اميرحسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دهقانى سامانى

دهقانى سامانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
يزدانپناه

يزدانپناه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدى سامانى

محمدى سامانى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مردانى سلمى

مردانى سلمى

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهرامى سامانى

بهرامى سامانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صديقى سامانى

صديقى سامانى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
ترابى سامانى

ترابى سامانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسعد سامانى

اسعد سامانى

مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهارلو سامانى

بهارلو سامانى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريعتى سامانى

شريعتى سامانى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمديان باغبادرانى

احمديان باغبادرانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
5/29/2023 6:00:26 AM
Menu