فرخ شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فرخ شهر

متين

متين

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
عليمحمدى

عليمحمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
طهماسبيان محمد حسين

طهماسبيان محمد حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
دوستى مرضيه

دوستى مرضيه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
يوسفى ابوالفضل

يوسفى ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
حقيقتيان سعيد

حقيقتيان سعيد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي نساجي|دانشگاه بناب / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
قربان پور دشتكى

قربان پور دشتكى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رفيعى

رفيعى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كيانپور

كيانپور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

شيمي کاربردي|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رياحى سارا

رياحى سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ثابتى

ثابتى

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
متين

متين

دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جمشيدى اشكان

جمشيدى اشكان

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شاهرخى

شاهرخى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احمدى فرد

احمدى فرد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نكوئى اسماء

نكوئى اسماء

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شكوهى ريحانه

شكوهى ريحانه

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كهيانى

كهيانى

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سليمى ليلا

سليمى ليلا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محسن پور

محسن پور

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
موسوى سيد پوريا

موسوى سيد پوريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميراحمدى

ميراحمدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شمس

شمس

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاتحى

فاتحى

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طالبى

طالبى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رمضانى مصطفى

رمضانى مصطفى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضاپوران

رضاپوران

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيانفرد

كيانفرد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
معتمدى

معتمدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جزايرى

جزايرى

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبرى الميرا

قنبرى الميرا

زبان چيني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
يعقوبى

يعقوبى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهراميان حسين

بهراميان حسين

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جانبازى اميرانى فاطمه

جانبازى اميرانى فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي استان چهارمحال وبختياري / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدرى سورشجانى

حيدرى سورشجانى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرخ نژاد

فرخ نژاد

مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
براتپور

براتپور

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان-بومي استان چهارمحال وبختياري / مناطق محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
همتيان

همتيان

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خانى دستگردى

خانى دستگردى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيكخواه

نيكخواه

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بختيارى صادق

بختيارى صادق

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
5/31/2023 10:49:29 PM
Menu