جنگل

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جنگل

زارعى مقدم

زارعى مقدم

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودزاده

محمودزاده

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
6/3/2023 11:13:47 AM
Menu