خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خواف

عيدى خانى مصطفى

عيدى خانى مصطفى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ورزشكار سعيده

ورزشكار سعيده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
خفاجه قاسم آبادى

خفاجه قاسم آبادى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
احمدى محسن

احمدى محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
منصورزاده منصوره

منصورزاده منصوره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
آشكار تيزابى سميه

آشكار تيزابى سميه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حسنى مرضيه

حسنى مرضيه

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
تيمورپور مزرعه شيخ

تيمورپور مزرعه شيخ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عثمانى رودى مصطفى

عثمانى رودى مصطفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مهرگان فرزانه

مهرگان فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عثمانى اديب

عثمانى اديب

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
شايسته رودى احمد

شايسته رودى احمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زنگنه نيما

زنگنه نيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
موحدى هانيه

موحدى هانيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
غلامپور

غلامپور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زمانى سنگانى حامد

زمانى سنگانى حامد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پويا سيما

پويا سيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
طاعتى

طاعتى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شريفى سلامى

شريفى سلامى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى فاطمه

زنگنه ابراهيمى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
برقى رشتخوارى

برقى رشتخوارى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سليمانى رودى

سليمانى رودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
تيزهوش

تيزهوش

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
راستگو سلامى

راستگو سلامى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زبردست

زبردست

صنايع دستي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

هنر
پونه تيزابى

پونه تيزابى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دانشيار

دانشيار

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
تاجيك زوزنى عادله

تاجيك زوزنى عادله

علوم تربيتي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عرب نيازآبادى

عرب نيازآبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم آبادى جواد

زنگنه قاسم آبادى جواد

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شكورى هزارخوشه

شكورى هزارخوشه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
باهيئت رودى

باهيئت رودى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عرب تيمورى

عرب تيمورى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صاحب دل

صاحب دل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
وكيلى احرارى

وكيلى احرارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آشناى رودى

آشناى رودى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جهاندار

جهاندار

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رئيسى رودى محمدامين

رئيسى رودى محمدامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بى نياز

بى نياز

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهجتى

بهجتى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تجدد

تجدد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عرب تيمورى

عرب تيمورى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
احسانى رودى

احسانى رودى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عرب قاسم آبادى فاطمه

عرب قاسم آبادى فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جنگى رودى

جنگى رودى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خوش بين

خوش بين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرخ لقاى رودى

فرخ لقاى رودى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عرب زوزنى جواد

عرب زوزنى جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جوانشيرى

جوانشيرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تيموريان طوبى

تيموريان طوبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى بهدادين

صادقى بهدادين

جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زنگنه قاسم آبادى

زنگنه قاسم آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اردونى

اردونى

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
باعزم رودى

باعزم رودى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رسولى حسين آبادى

رسولى حسين آبادى

جغرافيا|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امين وفائى

امين وفائى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ابراهيميان اول سلامى ابوالحسن

ابراهيميان اول سلامى ابوالحسن

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
شاهقاسى سلامى

شاهقاسى سلامى

زمين شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/8/2023 4:52:16 PM
Menu