گناباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر گناباد

صديقى منش اميرحسين

صديقى منش اميرحسين

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
غلام زاده

غلام زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زابل / روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
رجائى اميد

رجائى اميد

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

8سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
رافعى مطهره

رافعى مطهره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
احمدى على

احمدى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
عسكرى دشت بياض

عسكرى دشت بياض

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
نظر زاده سارا

نظر زاده سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ميرثانى مندى

ميرثانى مندى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
صابرى نوقابى مهدى

صابرى نوقابى مهدى

مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
فاضلى پارسا

فاضلى پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
على اكبرى

على اكبرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مرادى اشكان

مرادى اشكان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مشكين رو

مشكين رو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
كريمى نوقابى رحيم

كريمى نوقابى رحيم

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
كريمى نوقابى

كريمى نوقابى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
حسنى شهرى

حسنى شهرى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نيرو ريابى

نيرو ريابى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جبارى نوقابى

جبارى نوقابى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اسماعيلى محمدرضا

اسماعيلى محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
يحيى زاده محدثه

يحيى زاده محدثه

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
درويشيان كاخكى

درويشيان كاخكى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسينى اسما سادات

حسينى اسما سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احمدنژاد

احمدنژاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دوستدار بيلندى امير

دوستدار بيلندى امير

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دلسوز تكتم

دلسوز تكتم

مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
رضايى كاخكى

رضايى كاخكى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
گيوزاد

گيوزاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ترحمى كاخكى

ترحمى كاخكى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رازى

رازى

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
توكلى زاده على رضا

توكلى زاده على رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قربانى نوقابى

قربانى نوقابى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
طلعتى نوقابى مجتبى

طلعتى نوقابى مجتبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ناظمى

ناظمى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اعتمادى فر

اعتمادى فر

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم آبادى

زنگنه قاسم آبادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
عابدى پور

عابدى پور

مهندسي علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نصرالهى شهرى محمد صادق

نصرالهى شهرى محمد صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نصراللهى شهرى

نصراللهى شهرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پيش بين نوقابى

پيش بين نوقابى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عليزاده شوراب امير حسين

عليزاده شوراب امير حسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زنگوئى

زنگوئى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يوسفى مريم

يوسفى مريم

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
كريمى محمدرضا

كريمى محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زمانى نوقابى ساجده

زمانى نوقابى ساجده

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
روحى رضا

روحى رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
باقرزاده عجمى ريابى

باقرزاده عجمى ريابى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ميثمى

ميثمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گل افروز

گل افروز

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غفاريان نجمه

غفاريان نجمه

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
نقى زاده ناديا

نقى زاده ناديا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خواجه پور

خواجه پور

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رحيمى زاده نسرين

رحيمى زاده نسرين

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رنج كشان

رنج كشان

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عجم رضا

عجم رضا

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحماندوست

رحماندوست

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على اكبرى

على اكبرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
باقرزاده بيلندى

باقرزاده بيلندى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ملك خانى زينب

ملك خانى زينب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حيدرزاده

حيدرزاده

مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ندافى

ندافى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صداقتى نوقابى

صداقتى نوقابى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سرشار

سرشار

مهندسي علوم دامي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سبزه نوقابى سارا

سبزه نوقابى سارا

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهيمى سنو

ابراهيمى سنو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دستمرد

دستمرد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميريان على

اميريان على

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عباس زاده بيدختى

عباس زاده بيدختى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جلال نيا

جلال نيا

علوم قران وحديث|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
لطفيان دلوئى

لطفيان دلوئى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيك ورز

نيك ورز

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عطار

عطار

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نجار شكيبا

نجار شكيبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نصرالهى شهرى نگار

نصرالهى شهرى نگار

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سپهرى

سپهرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شقاقى

شقاقى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
علوى شهرى

علوى شهرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
افتخارى شهرى

افتخارى شهرى

مهندسي عمران|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سبحانى شهرى سيما

سبحانى شهرى سيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
افكاربيدخت

افكاربيدخت

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پاسبان

پاسبان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دشتبانى كاخكى

دشتبانى كاخكى

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خدادادى

خدادادى

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آخرتى سجاد

آخرتى سجاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كريمى فاطمه

كريمى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
موسوى

موسوى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
وفائى امير حسين

وفائى امير حسين

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
دلير

دلير

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسين زاده دلوئى

حسين زاده دلوئى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زارع حسينى

زارع حسينى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
لطفى خيبرى

لطفى خيبرى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
راواره

راواره

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امانيان

امانيان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قربان پور

قربان پور

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صداقتى

صداقتى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كوشافر

كوشافر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پارسا فائزه

پارسا فائزه

حقوق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسن نژاد

حسن نژاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابزيرگان

ابزيرگان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسماعيليان

اسماعيليان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
غلامزاده

غلامزاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
توانا مصطفى

توانا مصطفى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
هاجرى

هاجرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فقفورى بيلندى

فقفورى بيلندى

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نديمى

نديمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ايزدى گنابادى

ايزدى گنابادى

اموزش زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
مختارى

مختارى

زمين شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پور عيدى

پور عيدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
داورى بيلندى

داورى بيلندى

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سفرى بيلندى

سفرى بيلندى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شريفى مند

شريفى مند

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاه قاسمى

شاه قاسمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كرامتى

كرامتى

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زمانى مينا

زمانى مينا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدوى شهرى

مهدوى شهرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوانشيرى

جوانشيرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشم زاده مجتبى

هاشم زاده مجتبى

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فياضى

فياضى

نقاشي|دانشگاه نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

هنر
مقيمى كاخكى

مقيمى كاخكى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرمحرابى

ميرمحرابى

زمين شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلمانى مقدم

سلمانى مقدم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقرى مقدم

باقرى مقدم

زمين شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرى مندى

اميرى مندى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سرايانى بيدختى ابوالفضل

سرايانى بيدختى ابوالفضل

حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شبان

شبان

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قاينى روچى

قاينى روچى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حجازى

حجازى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعادتى فر

سعادتى فر

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هاشم زاده

هاشم زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفيان

يوسفيان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناصريان كلاتى قائم

ناصريان كلاتى قائم

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كريمى مندى

كريمى مندى

علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صفرپور كاخكى فائزه

صفرپور كاخكى فائزه

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اله يارى

اله يارى

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جمعه زاده

جمعه زاده

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صادقى بهابادى

صادقى بهابادى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

علوم کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فتاحى مقدم

فتاحى مقدم

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
داورپناه شهرى

داورپناه شهرى

زمين شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فدوى روشناوند

فدوى روشناوند

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / نوبت دوم

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
هوشيار افتخارى

هوشيار افتخارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قرائتى حانيه

قرائتى حانيه

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عرب صاحبى

عرب صاحبى

تاريخ|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زحمت كش شورابى

زحمت كش شورابى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسماعيلى بيمرغ

اسماعيلى بيمرغ

صنايع دستي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
رمضانى قوژدى

رمضانى قوژدى

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/6/2023 1:35:41 PM
Menu