كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كاشمر

زارع على

زارع على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

10سال کانونی / 158 آزمون

تجربی
يعقوب زاده مكى فاطمه

يعقوب زاده مكى فاطمه

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
صادقيان

صادقيان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
محبوبيان

محبوبيان

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

6سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
شهابى بهروز

شهابى بهروز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
لالوى

لالوى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
آخرتى

آخرتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
صادقى محمدصادق

صادقى محمدصادق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حجازى ابوالفضل

حجازى ابوالفضل

مهندسي پليمر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
خوش بخت كاريزك

خوش بخت كاريزك

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
پوراسماعيلى

پوراسماعيلى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
خداداديان زهرا

خداداديان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سبحانى حسين

سبحانى حسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خداداديان مهسا

خداداديان مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عبداللهيان

عبداللهيان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسپرهم على

اسپرهم على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اكبرى اميرسجاد

اكبرى اميرسجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
هاشمى نژاد

هاشمى نژاد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابوطالبى على

ابوطالبى على

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عابدى زادگان

عابدى زادگان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهرجو

مهرجو

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ابريشمى مريم السادات

ابريشمى مريم السادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ترابى آزاد

ترابى آزاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رجبيان عارفى

رجبيان عارفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
طبسى

طبسى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دادگر جواد

دادگر جواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نظيف

نظيف

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
منيرى

منيرى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رمضان نژاد

رمضان نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خوارزمى

خوارزمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قدسى محمديه

قدسى محمديه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسينى راد

حسينى راد

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نژاداحمد

نژاداحمد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
على محمدى قوچ پلنگ

على محمدى قوچ پلنگ

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نجاتى جردوى محمد

نجاتى جردوى محمد

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
برهانى

برهانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدپور فرزانه

احمدپور فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مسرورى

مسرورى

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
سيمين فر مريم

سيمين فر مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميرزاده نامقى

اميرزاده نامقى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اكبرى مقدم

اكبرى مقدم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ناصرى طاهرى مصطفى

ناصرى طاهرى مصطفى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شرافتى زهرا

شرافتى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسكندرى نصرآباد

اسكندرى نصرآباد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كربلائى نژاد

كربلائى نژاد

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسين زاده ايورى

حسين زاده ايورى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نژادابراهيم على

نژادابراهيم على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زحمتكش بختيار

زحمتكش بختيار

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چابك مكى

چابك مكى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى ثانى

حسينى ثانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ناصح

ناصح

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهيميان

ابراهيميان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سعيدى فرد

سعيدى فرد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قانعى حسن

قانعى حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جهانشاهى اميرحسين

جهانشاهى اميرحسين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خدابنده

خدابنده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
غفارزاده

غفارزاده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نجاتى جردوى

نجاتى جردوى

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
واعظ طبسى

واعظ طبسى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
واعظ طبسى

واعظ طبسى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسكندرى ثانى تربقان

اسكندرى ثانى تربقان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شفيعى رضا

شفيعى رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ارسلانى

ارسلانى

اتاق عمل|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موروثى مهدى آباد

موروثى مهدى آباد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عصارمغانى

عصارمغانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
علوى شهرى

علوى شهرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كفائى

كفائى

مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
ضرغامى

ضرغامى

مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

زبان
گذرى

گذرى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اشجارى

اشجارى

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
لطفى فرگى على

لطفى فرگى على

روانشناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
باقرنژاد حسين

باقرنژاد حسين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زنده جانى

زنده جانى

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نجار

نجار

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
يعقوبيان محمديه

يعقوبيان محمديه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ناظرى عارفى

ناظرى عارفى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
برمكى

برمكى

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رضايى موشكى

رضايى موشكى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عيدى نژاد

عيدى نژاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بيانى

بيانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابراهيمى فيض آبادى مريم

ابراهيمى فيض آبادى مريم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يراقى

يراقى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عبدالهى فائزه

عبدالهى فائزه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
روحانيان

روحانيان

باستانشناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
عشرتى

عشرتى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سعيدى دهميانى

سعيدى دهميانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
برزگر

برزگر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فخرغلامى

فخرغلامى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زراعتى ثانى

زراعتى ثانى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
افسرده

افسرده

تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
صفحه قلعه بالا

صفحه قلعه بالا

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شادمرادى فرزاد

شادمرادى فرزاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميرى ايورى

ميرى ايورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسن زاده على آبادى

حسن زاده على آبادى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمديان محمدهادى

احمديان محمدهادى

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صديقى فروتقه محمدمعين

صديقى فروتقه محمدمعين

فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسكندرى تربقان

اسكندرى تربقان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

زبان
هاشمى

هاشمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سياح

سياح

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غفورى

غفورى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى مقدم فاطمه

محمدى مقدم فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهراد

بهراد

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آذربيگ محمد

آذربيگ محمد

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كلائى

كلائى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
على پورفرگى

على پورفرگى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قديمى على آبادى

قديمى على آبادى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانى مسعود

قربانى مسعود

علوم سياسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نورمحمدى على آبادى فائزه

نورمحمدى على آبادى فائزه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خانى محسن

خانى محسن

حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمدزاده يونسى

احمدزاده يونسى

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
وطن پرست

وطن پرست

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضادوست فاطمه

رضادوست فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نيكومرام نجمه

نيكومرام نجمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيازى كاريزك

نيازى كاريزك

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طاهرپور خليل آباد

طاهرپور خليل آباد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

زبان
حسنى

حسنى

مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

زبان
دلخوش

دلخوش

مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
معصومى هدك ريحانه

معصومى هدك ريحانه

حقوق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نظريان

نظريان

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
الهى

الهى

مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بقائى

بقائى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدى زاده سحر

مهدى زاده سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهقان فروتقه

دهقان فروتقه

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غلاميان

غلاميان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسماعيلى محمد

اسماعيلى محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فيضى فروتقه

فيضى فروتقه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نژاداسماعيل تولائى

نژاداسماعيل تولائى

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صانعى ممرآبادى

صانعى ممرآبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملائى

ملائى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاكشور سرمزده

خاكشور سرمزده

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدى بيرجند

سيدى بيرجند

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يزديان فرگى

يزديان فرگى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامى رزق آباد سجاد

غلامى رزق آباد سجاد

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زوارآذر بهنوش

زوارآذر بهنوش

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طاهرى سيده فاطمه

طاهرى سيده فاطمه

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زراعتى

زراعتى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خوارزمى

خوارزمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غفرانى

غفرانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طباطبائى مقدم

طباطبائى مقدم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اله پور فدافن

اله پور فدافن

مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نعيمى

نعيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى رضا

محمدى رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كارگرخمى

كارگرخمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
چوپان شمس آبادى

چوپان شمس آبادى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صحرائى كوشه

صحرائى كوشه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسينائى

حسينائى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معينى ايورى

معينى ايورى

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نخعى كوشه

نخعى كوشه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كاظمى قوژدى

كاظمى قوژدى

شيمي محض|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معصومى هدك

معصومى هدك

زمين شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

زبان
موسوى نژاد

موسوى نژاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميرمقدم

ميرمقدم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هنرور كوهسرخى

هنرور كوهسرخى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
آهنگر

آهنگر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
واعظيان

واعظيان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميرجردوى

ميرجردوى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نجاتى خضربيگى

نجاتى خضربيگى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فتحى

فتحى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غنى پور

غنى پور

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ندافى فائزه

ندافى فائزه

علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 11 آزمون

زبان
مالدار كوشه

مالدار كوشه

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مراديان

مراديان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رستمدار وطنى

رستمدار وطنى

مهندسي صنايع|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فدوى سرمزده

فدوى سرمزده

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
منظم كوهسرخى

منظم كوهسرخى

علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمودى طرقى

محمودى طرقى

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عباس زاده

عباس زاده

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ساعدى ميرآبادى

ساعدى ميرآبادى

مهندسي برق|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رجب زاده محمديه

رجب زاده محمديه

باستان شناسي|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قربان زاده

قربان زاده

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي برق|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رحمانى مطلق

رحمانى مطلق

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صاحب الزمانى

صاحب الزمانى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رمضانى ممرآبادى

رمضانى ممرآبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اثنى عشرى

اثنى عشرى

فيزيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 7:22:15 PM
Menu