لنده دوگنبدان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر لنده دوگنبدان

ضربى

ضربى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
پورفتاحى بهاره

پورفتاحى بهاره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
موسوى سيد احسان

موسوى سيد احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خالقى نژاد

خالقى نژاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حقى

حقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عزيزى آرمان

عزيزى آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فتحى افشين

فتحى افشين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مطهرى

مطهرى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
على زاده سيد احمدرضا

على زاده سيد احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
برازيده

برازيده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سبحانى خواه سيد محمد سعيد

سبحانى خواه سيد محمد سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
معنوى على

معنوى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / مناطق محروم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسينى مونه

حسينى مونه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهى

بهى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى مال آخوند

محمدى مال آخوند

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بزمى

بزمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باستان

باستان

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
باستان

باستان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى سحر

حسينى سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
برازيده

برازيده

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرويزى كتج

پرويزى كتج

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسن پور

حسن پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پياب

پياب

روانشناسي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رستگارى

رستگارى

شيمي محض|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معنوى

معنوى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خالقى نژاد

خالقى نژاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى كتج

حسينى كتج

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهربانى منش

مهربانى منش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جمالى دوست

جمالى دوست

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تاج الدين طيبى

تاج الدين طيبى

شيمي محض|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نورانى منش

نورانى منش

شيمي محض|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/29/2023 6:58:56 AM
Menu