ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ميبد

دهقانى فيروزابادى

دهقانى فيروزابادى

مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان / روزانه

8سال کانونی / 131 آزمون

ریاضی
احمدى محمدآباد

احمدى محمدآباد

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
انتظارى ميبدى محمدجواد

انتظارى ميبدى محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حيدريان اردكانى اميرحسين

حيدريان اردكانى اميرحسين

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
امامى ميبدى على

امامى ميبدى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زارع شاهى

زارع شاهى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حكيمى مهرجردى

حكيمى مهرجردى

شيمي محض|دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شفيع زاده

شفيع زاده

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اسمعيلى فيروزآبادى

اسمعيلى فيروزآبادى

مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
كارگر بيده

كارگر بيده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
جندقيان منفرد

جندقيان منفرد

حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زارعى محمودآبادى فاطمه

زارعى محمودآبادى فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دشتى اردكانى

دشتى اردكانى

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دهستانى اردكانى مرتضى

دهستانى اردكانى مرتضى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
راه پيما محمد

راه پيما محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بى غرض اردكانى محسن

بى غرض اردكانى محسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شاكراردكانى

شاكراردكانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اسلامى مهدى آبادى

اسلامى مهدى آبادى

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مشك آباديان

مشك آباديان

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رعيت ركن آبادى

رعيت ركن آبادى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ناظمى اردكانى محمد

ناظمى اردكانى محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مظفرى گاريز

مظفرى گاريز

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عابديان اردكانى امين

عابديان اردكانى امين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى محمد فواد

دهقانى فيروزآبادى محمد فواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هوشيارى اردكانى

هوشيارى اردكانى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اكبرى اردكانى محمدصادق

اكبرى اردكانى محمدصادق

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رادمنش

رادمنش

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آقائى ميبدى

آقائى ميبدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فلاحى ميبدى محمدداود

فلاحى ميبدى محمدداود

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فتح زاده شكيبا

فتح زاده شكيبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غفورى بارجين مهديه

غفورى بارجين مهديه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
دشتى

دشتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبداللهى على بيك

عبداللهى على بيك

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
زارع مهرجردى

زارع مهرجردى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امامى پوراردكان محمد

امامى پوراردكان محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فقيهى بيده فاطمه

فقيهى بيده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صباغ زاده فيروزآبادى

صباغ زاده فيروزآبادى

مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خديو

خديو

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
برخوردارى فيروزآبادى الهام

برخوردارى فيروزآبادى الهام

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
عرفانى

عرفانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضائى حيدرى

رضائى حيدرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسمعيل كمالى

اسمعيل كمالى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى كافى آبادى

حسينى كافى آبادى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الهى

الهى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كارگرشوركى

كارگرشوركى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صباغ زاده فيروزآبادى

صباغ زاده فيروزآبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسن زاده فيروزآبادى سمانه

حسن زاده فيروزآبادى سمانه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
معلم زاده

معلم زاده

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهقان مهرجردى

دهقان مهرجردى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فانى صدرآبادى زهراالسادات

فانى صدرآبادى زهراالسادات

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برزگر بفروئى فاطمه

برزگر بفروئى فاطمه

مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

مديريت صنعتي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
آبگون

آبگون

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صادقى يخدانى

صادقى يخدانى

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فرد شوركى

فرد شوركى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقانى احمدآباد

دهقانى احمدآباد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن

جعفرى ندوشن

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فتوحى اردكانى

فتوحى اردكانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رشيدى پور فيروزآبادى

رشيدى پور فيروزآبادى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نامدارى خليل آبادى

نامدارى خليل آبادى

روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سرافراز

سرافراز

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابائى احمدآبادى سعيد

بابائى احمدآبادى سعيد

مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طائفى ميبدى

طائفى ميبدى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
كارگر شوركى

كارگر شوركى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رادمنش

رادمنش

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صلاحى احمدآبادى

صلاحى احمدآبادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى محمدرسول

دهقانى فيروزآبادى محمدرسول

کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
دهقانى فيروزآبادى محمدرسول

دهقانى فيروزآبادى محمدرسول

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صحرائى اردكانى

صحرائى اردكانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شجاع الدينى اردكانى

شجاع الدينى اردكانى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربان زاده شريف آباد

قربان زاده شريف آباد

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برزگرى خانقاه

برزگرى خانقاه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيكى ده آبادى

بيكى ده آبادى

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالحى زهرا

صالحى زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
حبيب زاده ميبدى

حبيب زاده ميبدى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خاكزار بفروئى

خاكزار بفروئى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حاجى حسينى ركن آبادى

حاجى حسينى ركن آبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريمى زاده اردكانى

كريمى زاده اردكانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرمحمدى ميبدى سيدمحمدتارخ

ميرمحمدى ميبدى سيدمحمدتارخ

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاح يخدانى

فلاح يخدانى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نشاط

نشاط

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابائيان

بابائيان

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پوراحمدى

پوراحمدى

مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارع مهرجردى

زارع مهرجردى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارع مهرجردى

زارع مهرجردى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجى حسينى

حاجى حسينى

زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجى قطبى

حاجى قطبى

شيمي محض|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملك زاده فيروزآبادى

ملك زاده فيروزآبادى

شيمي محض|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ضيائى مهرجردى مهلا

ضيائى مهرجردى مهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارعى محمودآبادى

زارعى محمودآبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سميعى

سميعى

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى ده آبادى

حسينى ده آبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غفورى زاده

غفورى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمديان محمودآباد

احمديان محمودآباد

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاظمى پور مهرجردى

كاظمى پور مهرجردى

هنراسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
عبدى ركن آبادى

عبدى ركن آبادى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساروئيه ايلاغى

ساروئيه ايلاغى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غنى پور ميبدى

غنى پور ميبدى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ارشاد حسينى

ارشاد حسينى

اقتصاداسلامي|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

نقاشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
زارعى محمودآبادى

زارعى محمودآبادى

مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خالو محمدى فيروزآبادى

خالو محمدى فيروزآبادى

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
باقرى محمودآبادى

باقرى محمودآبادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نبوى ميبدى

نبوى ميبدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدخانى ملكوه

محمدخانى ملكوه

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عطار

عطار

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسى ميبدى

عباسى ميبدى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردى

فلاح مهرجردى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عطار

عطار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خاتمى فيروزآبادى

خاتمى فيروزآبادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرتضائى ندوشن

مرتضائى ندوشن

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجيبيان

نجيبيان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مولودى ميبدى

مولودى ميبدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كارگر شوركى محمدمهدى

كارگر شوركى محمدمهدى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
ميرابوطالبى ركن آبادى

ميرابوطالبى ركن آبادى

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شمسى نژاد محمدجواد

شمسى نژاد محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/9/2023 6:20:19 PM
Menu