نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نهاوند

شهبازى

شهبازى

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
حاجى حسن خونسارى كيانا

حاجى حسن خونسارى كيانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
تكلو

تكلو

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
نصرتى محمدامين

نصرتى محمدامين

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
طاهرى كيانا

طاهرى كيانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
گودرز دشتى

گودرز دشتى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ساسانى سميرا

ساسانى سميرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جهانيان

جهانيان

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
سورى

سورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بهارى گندم بانى

بهارى گندم بانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ده پهلوانى مهدى

ده پهلوانى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سيف

سيف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خدرى

خدرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سيف اللهى

سيف اللهى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

زبان
كفراشى محمد

كفراشى محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
سياوش

سياوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
لرستانى

لرستانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عطائى محمدامين

عطائى محمدامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
متين

متين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بحيرائى

بحيرائى

فلسفه|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ده پهلوان

ده پهلوان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فريادرس رضا

فريادرس رضا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
بيات

بيات

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
فراشى

فراشى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قياسى

قياسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ده پهلوان

ده پهلوان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ساكى

ساكى

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جلالوند

جلالوند

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سورى

سورى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
يزدانفر

يزدانفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سياوشى

سياوشى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مفاخرى

مفاخرى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كوليوند

كوليوند

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

4سال کانونی / 31 آزمون

زبان
خزائى

خزائى

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ابوالقاضى

ابوالقاضى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قپانورى

قپانورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

علوم ورزشي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سياوشى محمد

سياوشى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كاويانى حميد

كاويانى حميد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كيانى فاطمه

كيانى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خردمند

خردمند

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مولوى حسين

مولوى حسين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدوند مهدى

احمدوند مهدى

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فريادرس على

فريادرس على

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تركمان زهرا

تركمان زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
حميدوند

حميدوند

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موميوند

موميوند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سورى مهشيد

سورى مهشيد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيف حامد

سيف حامد

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
خزايى

خزايى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شهبازى

شهبازى

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
واحدى محمدمهدى

واحدى محمدمهدى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيف

سيف

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
روزبه

روزبه

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موميوند

موميوند

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ساسانى

ساسانى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جلاليان

جلاليان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک / نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
كشفى

كشفى

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حبيب وند

حبيب وند

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بحيرائى فاطمه

بحيرائى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بيجنوند

بيجنوند

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كمال وند

كمال وند

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قياسى

قياسى

طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
قياسوند

قياسوند

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سورى

سورى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تركمان

تركمان

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فريادرس

فريادرس

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدوند

احمدوند

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اخگرى

اخگرى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
غياثوند

غياثوند

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميهن دوست

ميهن دوست

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عين قلايى

عين قلايى

امار|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 10:41:01 PM
Menu