شهرك مهاجران

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهرك مهاجران

ولى زاده

ولى زاده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ارمندئى فرشاد

ارمندئى فرشاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گرشاد

گرشاد

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
6/9/2023 5:22:33 AM
Menu