راميان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر راميان

رجنى

رجنى

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
يازرلو

يازرلو

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رجبلو

رجبلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رجبلو

رجبلو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
صادقلو

صادقلو

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
يازرلو

يازرلو

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رجبلو

رجبلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صادقلو

صادقلو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رجبلو

رجبلو

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طاطارى

طاطارى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
منصورى رضى

منصورى رضى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قوانلو

قوانلو

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رجبلو

رجبلو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كوهسارى

كوهسارى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
يازرلو

يازرلو

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هدايتى

هدايتى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
كوهستانى

كوهستانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رجبلو

رجبلو

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميرعرب رضى

ميرعرب رضى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شبيهى

شبيهى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كهسارى

كهسارى

جغرافيا|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
5/31/2023 1:51:34 PM
Menu