بندرتركمن

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بندرتركمن

دوجى مرضيه

دوجى مرضيه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

8سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
كاغذى

كاغذى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قزل

قزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
علاقى نژاد

علاقى نژاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
گلى فر

گلى فر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قروى

قروى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اونق

اونق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نورعلى نژاد محمدرضا

نورعلى نژاد محمدرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سلاخى

سلاخى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ايگدرى

ايگدرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاسملى

حاسملى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كمى احسان

كمى احسان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-بومي گلستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نيازى پور

نيازى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فولادشكن

فولادشكن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
اونق ساناز

اونق ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كر‌

كر‌

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كاغذى

كاغذى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تراج

تراج

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كمى

كمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
چوكان

چوكان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خزينى

خزينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميرطالبى سينا

ميرطالبى سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كردى

كردى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهبودنيا

بهبودنيا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرادى فر

مرادى فر

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آرون

آرون

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نورعلى نژاد

نورعلى نژاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
ايرى

ايرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دوجى

دوجى

مهندسي صنايع|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جاذبى گلشن

جاذبى گلشن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پنق

پنق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسكندريان

اسكندريان

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بالكانى

بالكانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قزل

قزل

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايمر

ايمر

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انق

انق

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيرومندتوماج

نيرومندتوماج

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كاغذى

كاغذى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توحيدى عاليه

توحيدى عاليه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سقلى

سقلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آرخى

آرخى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ايرى

ايرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رسولى

رسولى

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كم‌

كم‌

امار|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قندليبى

قندليبى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بشارتى

بشارتى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قره قول

قره قول

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميرقربان زاده

ميرقربان زاده

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
هاسمى

هاسمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحيم زاده

رحيم زاده

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صعودى

صعودى

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پيكر

پيكر

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پورقاز

پورقاز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/11/2023 12:03:23 AM
Menu