كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كنگاور

كرمى مقدم پرستو

كرمى مقدم پرستو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سليمان آبادى

سليمان آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جدى بهنيا

جدى بهنيا

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
گدارى نژاد زهرا

گدارى نژاد زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دبيريان محمدمعين

دبيريان محمدمعين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كريم آبادى

كريم آبادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ميرزائى فاطمه

ميرزائى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فشى

فشى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خسروزاده

خسروزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زندى گندمى

زندى گندمى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
شورچه

شورچه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بابائى زاده متين

بابائى زاده متين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فلاحى چمه

فلاحى چمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طاهرآبادى

طاهرآبادى

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كشورى سهراب پور

كشورى سهراب پور

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
طاهرآبادى

طاهرآبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حصارى

حصارى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفرى وارسته

جعفرى وارسته

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
چراغى

چراغى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قزوينه

قزوينه

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ترك خوان

ترك خوان

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رحمتى

رحمتى

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قارلقى

قارلقى

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فهمى

فهمى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سليمانى آرمان

سليمانى آرمان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گلعذار

گلعذار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطان آبادى

سلطان آبادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محسنى كيا رضا

محسنى كيا رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فيروزآبادى

فيروزآبادى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسلام پور

اسلام پور

حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شعبانى

شعبانى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسن آبادى

حسن آبادى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

علوم قران وحديث|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فشى

فشى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سليمانى صدق

سليمانى صدق

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پرويزى

پرويزى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قنوعى محمد

قنوعى محمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/28/2023 5:46:05 AM