سيرجان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سيرجان

خوبيارى

خوبيارى

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

8سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
اصطهباناتى

اصطهباناتى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
شاهمرادى پورگسمونى امير محمد

شاهمرادى پورگسمونى امير محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
گلزارى حسين

گلزارى حسين

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
حريفى زيدابادى پارسا

حريفى زيدابادى پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
مرادپورزارع

مرادپورزارع

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

7سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
شاهمرادى پورگسمونى

شاهمرادى پورگسمونى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

8سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
بحرينى

بحرينى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

روانشناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
قاسمى نژاد رائينى محمدعلى

قاسمى نژاد رائينى محمدعلى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
كريمى فر

كريمى فر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شاهمرادى فريدونى آرين

شاهمرادى فريدونى آرين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شهسوارى گوغرى

شهسوارى گوغرى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عسكرى مقدم حسام

عسكرى مقدم حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قاسمى نژاد رائينى

قاسمى نژاد رائينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
قاسمى نژاد رائينى اميرحسين

قاسمى نژاد رائينى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شهبا الهه

شهبا الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نودين نژاد فرزاد

نودين نژاد فرزاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
عمادآبادى

عمادآبادى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
جهانشاهى پونه

جهانشاهى پونه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
طاهرى سجاد

طاهرى سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عزت آبادى پور حبيبه

عزت آبادى پور حبيبه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عابدى پور

عابدى پور

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صفى جهانشاهى

صفى جهانشاهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صفارى

صفارى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
افروشه

افروشه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سعيدى پاريزى

سعيدى پاريزى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نصراله پور

نصراله پور

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
افسرى

افسرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
برقى قهستانى

برقى قهستانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حافظى قهستانى

حافظى قهستانى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قرائى خضرى فاطمه

قرائى خضرى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
جهانشاهى

جهانشاهى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمود آبادى

محمود آبادى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صادقى پوررنجبر فاطمه

صادقى پوررنجبر فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
متقى مريم

متقى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
لرى گوئينى

لرى گوئينى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
كوركى نژاد

كوركى نژاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صادقى گوغرى

صادقى گوغرى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جهانشاهى منصوره

جهانشاهى منصوره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
عرب كرانى

عرب كرانى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اسدى هانيه

اسدى هانيه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
پور حسينعلى هادى

پور حسينعلى هادى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
محمودآبادى فاطمه

محمودآبادى فاطمه

معماري داخلي|دانشگاه هنر / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شهبا حميد

شهبا حميد

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
كشاورز سحر

كشاورز سحر

حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
ايران نژاد پاريزى

ايران نژاد پاريزى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اباذرنژاد

اباذرنژاد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

زبان
سالارى

سالارى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آباده

آباده

مهندسي علوم دامي|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سالارپور رقيه

سالارپور رقيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
لرى اسمعيلى

لرى اسمعيلى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جهانشاهى

جهانشاهى

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پوررضاقلى

پوررضاقلى

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بحرانى رضا

بحرانى رضا

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نصرت آبادى

نصرت آبادى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حاج ابراهيمى

حاج ابراهيمى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نورمندى پور

نورمندى پور

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
باسفرجانى

باسفرجانى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
زنداقطاعى فاطمه

زنداقطاعى فاطمه

حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
‌شول فريده

‌شول فريده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
نورى

نورى

مردم شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
پورجعفرآبادى

پورجعفرآبادى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نعمت اللهى

نعمت اللهى

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نهاوندى پاريزى

نهاوندى پاريزى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گل محمدى رضا

گل محمدى رضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

زبان
سعيديان مسعود

سعيديان مسعود

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مكى آبادى سعيد

مكى آبادى سعيد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
روح الامينى رضا

روح الامينى رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جمالى

جمالى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفى جهانشاهى محمد

صفى جهانشاهى محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خواجويى نژاد

خواجويى نژاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاريابى

فاريابى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مكى آبادى

مكى آبادى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برقى بهنام

برقى بهنام

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
موسوى سيدميلاد

موسوى سيدميلاد

مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شيخ سيوندى جواد

شيخ سيوندى جواد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نژادشاهبداغى

نژادشاهبداغى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسلو

عباسلو

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اكوان

اكوان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسينخانى ننيز

حسينخانى ننيز

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عليرضا زاده

عليرضا زاده

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
يزدى نژاد پدرام

يزدى نژاد پدرام

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

زبان
مهدويان

مهدويان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حيدرى افشار

حيدرى افشار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خواجوئى نژاد

خواجوئى نژاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نجمى نيا

نجمى نيا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جمشيدى دهنوى زهرا

جمشيدى دهنوى زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سردارى پور

سردارى پور

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
طباطبائى پور

طباطبائى پور

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهرامى كوهشاهى

بهرامى كوهشاهى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بحرينى

بحرينى

فيزيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ولى نژادعرب

ولى نژادعرب

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آباده اى

آباده اى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسفنديارپور

اسفنديارپور

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شيبانى تذرجى

شيبانى تذرجى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قرائى خضرى

قرائى خضرى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسكندرى نسب

اسكندرى نسب

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كاظمى ارشلو فاطمه

كاظمى ارشلو فاطمه

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
تانوردى نسب

تانوردى نسب

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسى پور سياه جل

موسى پور سياه جل

روانشناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گلزارى

گلزارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سردارى پور

سردارى پور

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرزائى نژاد

ميرزائى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صداقتى امين

صداقتى امين

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نژاد بيگلرى

نژاد بيگلرى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسفنديارپور

اسفنديارپور

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمودآبادى

محمودآبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمودآبادى ساناز

محمودآبادى ساناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كارآموز

كارآموز

نقاشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

هنر
بهرام آبادى نژاد سارا

بهرام آبادى نژاد سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پورجعفرآبادى حامد

پورجعفرآبادى حامد

مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جعفرى پور دراگاهى يزدان

جعفرى پور دراگاهى يزدان

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد رائينى

قاسمى نژاد رائينى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حكيمى نسب

حكيمى نسب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ستوده نيا كرانى

ستوده نيا كرانى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جمشيدى راد

جمشيدى راد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شجاعى پور بهنام

شجاعى پور بهنام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عباسلو

عباسلو

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دره گيرائى نسترن

دره گيرائى نسترن

سينما|دانشگاه هنر / روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

هنر
عزت آبادى پور

عزت آبادى پور

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ساجدى

ساجدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رفيع زاده

رفيع زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مجيدى پاريزى

مجيدى پاريزى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نجف آبادى پور

نجف آبادى پور

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميرى زهرا

اميرى زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ده يادگارى محمدصادق

ده يادگارى محمدصادق

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
قاسمى نژاد رائينى

قاسمى نژاد رائينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پاداش معظمه

پاداش معظمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمودى كردى محمد

محمودى كردى محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على بيگى نژاد

على بيگى نژاد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسلام كيش

اسلام كيش

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ياراحمدى

ياراحمدى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
يوسفى

يوسفى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شهريارى پور

شهريارى پور

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عمادآبادى

عمادآبادى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارعى ده سراجى

زارعى ده سراجى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نجفى نژاد

نجفى نژاد

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عربى مكى آبادى محمدامين

عربى مكى آبادى محمدامين

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
عباسى قرائى

عباسى قرائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دهقانى پور

دهقانى پور

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بالاهنگ

بالاهنگ

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پويامقدم

پويامقدم

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خواجونژاد على

خواجونژاد على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رفعتى

رفعتى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شفيعى بافتى

شفيعى بافتى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباسى قرائى

عباسى قرائى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فخرآبادى پور ميلاد

فخرآبادى پور ميلاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زنگى آبادى

زنگى آبادى

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيبانى

شيبانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امانى لرى

امانى لرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
روح الامينى

روح الامينى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهرى پور

طاهرى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افلاطونى الهام

افلاطونى الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملك محمدى

ملك محمدى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خراسانى اسماعيلى

خراسانى اسماعيلى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
قاسمى نژاد رائينى

قاسمى نژاد رائينى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسمعيل پورفيروزآبادى

اسمعيل پورفيروزآبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طلابيگى

طلابيگى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانشاهى

جهانشاهى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مفيدى

مفيدى

مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حيدرى نژاد

حيدرى نژاد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خواجه اكبرى

خواجه اكبرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسى قرائى

عباسى قرائى

زمين شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نصرت آبادى سارا

نصرت آبادى سارا

حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فيروز آبادى

فيروز آبادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
براتى

براتى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عباسلو

عباسلو

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عزت آبادى پور

عزت آبادى پور

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملك زادگان

ملك زادگان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتاحى زاده

فتاحى زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خضرى پور

خضرى پور

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمى نژادرائينى

قاسمى نژادرائينى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميرى پاك

اميرى پاك

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رفعتى

رفعتى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رجائى نژاد

رجائى نژاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پرور

پرور

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيبانى تذرجى

شيبانى تذرجى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فروزان فر

فروزان فر

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبادى فر

عبادى فر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اطمينان

اطمينان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمودآبادى

محمودآبادى

مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
بميدى نژاد قرائى

بميدى نژاد قرائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصرت آبادى

نصرت آبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كوركى نژادقرائى

كوركى نژادقرائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجائى نژاد

رجائى نژاد

زبان شناسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودآبادى

محمودآبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهسوارى گوغرى

شهسوارى گوغرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاتحى

فاتحى

روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عوض پوربردسيرى

عوض پوربردسيرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدوى فر

مهدوى فر

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسى ئى پور

موسى ئى پور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورخسروانى

پورخسروانى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بلوردى

بلوردى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسكندرى نسب سياهكوهى

اسكندرى نسب سياهكوهى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ده نوى پاريزى

ده نوى پاريزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جلالى پورپاريزى

جلالى پورپاريزى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيبانى

شيبانى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حافظ آبادى

حافظ آبادى

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طباطبائى نژاد

طباطبائى نژاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادپور

مرادپور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طباطبائى نژاد

طباطبائى نژاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نژادشاه بداغى پيمان

نژادشاه بداغى پيمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صفرزاده على

صفرزاده على

روانشناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خراسانى

خراسانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عزتى مقدم

عزتى مقدم

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسلو

عباسلو

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بميدى نژادقرائى

بميدى نژادقرائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميرزاپورزارع

ميرزاپورزارع

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عوض پورعمادآبادى

عوض پورعمادآبادى

علوم ورزشي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خواجوئى قرائى

خواجوئى قرائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ولى نژاد

ولى نژاد

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ذاكرى پور

ذاكرى پور

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
اميرطاهرى افشار

اميرطاهرى افشار

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ساردوئى نسب

ساردوئى نسب

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نورمندى پور

نورمندى پور

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ده شيرى زاده الهه

ده شيرى زاده الهه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميرپور

اميرپور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عزت آبادى پور

عزت آبادى پور

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدى محمدآباد

احمدى محمدآباد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
فيروزآبادى

فيروزآبادى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ضياء الدينى

ضياء الدينى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عباسى نژاد

عباسى نژاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صفى پور

صفى پور

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
لرى عليخانى

لرى عليخانى

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آباده

آباده

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زلفى پاريزى

زلفى پاريزى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
شمسى گوشكى

شمسى گوشكى

جغرافيا|دانشگاه زابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/8/2023 3:15:53 PM
Menu